Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie nienależytego rozpoznania zarzutu apelacyjnego z dnia 2019-08-06.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1687.2014
Data sprawy:
2019-08-06
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie nienależytego rozpoznania zarzutu apelacyjnego.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich Sąd odwoławczy pobieżnie rozpoznał zarzut obrońcy, wskutek czego nie dostrzegł błędu rachunkowego, którego dopuścił się Sąd meriti przy ostatecznym obliczeniu wysokości korzyści majątkowej uzyskanej przez oskarżonych. Z ustaleń faktycznych dokonanych przez Sąd I instancji wynika, że nabywając nielegalnie odkażony alkohol etylowy w łącznej ilości nie mniejszej niż 5.200 litrów w cenie 11 zł za litr, oskarżeni ponieśli łączny koszt 57 200 zł. Z kolei z odsprzedaży tego alkoholu, po jego rozrobieniu w proporcji pół litra spirytusu i pół litra wody, za cenę 10 zł za litr tak powstałej wódki, uzyskali przychód 104 000 zł. Łączna korzyść majątkowa jaką osiągnęli oskarżeni wynosiła więc 46 800 zł, a nie co najmniej 93 000 zł. Tym samym Sąd Okręgowy dopuścił się rażącego naruszenia art. 433 § 2 w zw. z art. 457 § 3 Kodeksu postępowania karnego. Warto nadmienić, że w świetle ugruntowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego do tych przepisów może dojść nie tylko wtedy, gdy sąd pomija w swoich rozważaniach zarzuty zawarte w środku odwoławczym, ale również wtedy, gdy analizuje je w sposób odbiegający od wymogu rzetelnej ich oceny.