Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy z dnia 2018-06-19.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7043.99.2017
Data sprawy:
2018-06-19
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy.

Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich w niniejszej sprawie budzi przede wszystkim brak jakichkolwiek kryteriów wyboru pracowników do nawiązania nowego stosunku pracy, które byłyby wyrażone przepisami ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, oraz które miałyby decydować o zaproponowaniu zatrudnienia jednej grupie pracowników z pominięciem kolejnej. Tym samym decyzja Pełnomocnika ds. KOWR jawi się jako arbitralna i pozbawiona uzasadnienia. Powódce nie wyjaśniono, jakimi kryteriami kierował się Pełnomocnik przy podejmowaniu decyzji o zaproponowaniu niektórym pracownikom nowego zatrudnienia, a odstąpieniu od tej propozycji w przypadku powódki. W ocenie Rzecznika Sąd powinien ustalić, czy przyczyny niezłożenia powódce propozycji zatrudnienia w KOWR nie pozostawały wyłącznie w związku z przebywaniem na urlopie rodzicielskim, a więc w kontekście zakazu dyskryminacji, obejścia prawa lub naruszenia zasad współżycia społecznego. Rzecznik zauważa, że funkcją art. 177 § 1 Kodeksu pracy jest ochrona macierzyństwa, rozumianego nie tylko w ujęciu indywidualnym, ale przede wszystkim społecznym. Trudno przyjąć, aby realizacja tak rozumianego celu, mająca oparcie w Konstytucji, mogła zostać zniesiona w drodze wygaśnięcia stosunku pracy przy reformie administracji publicznej.

 


Data odpowiedzi:
2019-05-30
Opis odpowiedzi:
Stanowisko nieuwzględnione (wyrok z 30 maja 2019 r., sygn. akt VII P 761/17).
W ocenie Sądu Rejonowego powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Sąd Rejonowy zauważył, że ustał byt prawny dotychczasowego pracodawcy powódki. Nowa instytucja, pozwany, nie wstąpiła w miejsce poprzedniego pracodawcy, nie nastąpiło bowiem przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę, ale jego likwidacja i powstanie nowego podmiotu. Stosunek pracy powódki uległ zatem wygaśnięciu. Zdaniem Sądu sam fakt, że pozwany przejął mienie, wierzytelności i zobowiązania, umowy i porozumienia oraz inne prawa i obowiązki, nie oznacza, że spełniły się warunki zastosowania w niniejszej sprawie art. 231 Kodeksu pracy, który stanowi, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.