Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie braku wyjaśnienia wszystkich istotnych dla prawidłowego orzekania okoliczności sprawy z dnia 2019-08-22.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.848.2019
Data sprawy:
2019-08-22
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie braku wyjaśnienia wszystkich istotnych dla prawidłowego orzekania okoliczności sprawy.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że do wyrokowania w każdej sprawie sąd może przystąpić po wyjaśnieniu wszelkich istotnych dla prawidłowości tej czynności okoliczności sprawy. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy Rzecznik stwierdził, że orzekający Sąd nie sprostał powyższemu obowiązkowi. W zaistniałej sytuacji Sąd nie wyjaśnił przed wyrokowaniem, czy wprowadzone do opisu czynu skazanie oskarżonego wcześniejszym wyrokiem Sądu Rejonowego nie uległo zatarciu i czy faktycznie są podstawy do przypisania mu "recydywy".

Czyn zarzucany skazanemu w akcie oskarżenia kwalifikowany był jako występek z art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Prokurator przy akcie oskarżenia przesłał sądowi odpisy wyroków wydanych uprzednio wobec skazanego, w tym odpis wyroku Sądu Rejonowego z dnia 4 grudnia 2009 r., mocą którego skazany on został również za czyn z art. 178a § 1 k.k. na karę 100 stawek dziennych grzywny, przy orzeczeniu środka karnego dwóch lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Z przesłanej zaś informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wynika, że kara grzywny wykonana została w dniu 28 stycznia 2011 r. Oba te dokumenty jako wnioskowane w akcie oskarżenia zostały ujawnione bez odczytywania na rozprawie. Ponadto, w dniu 30 sierpnia 2017 r. Sąd orzekający otrzymał również akta Sądu Rejonowego, o co wystąpił zgodnie z Zarządzeniem o wyznaczeniu rozprawy. Jednakże te akta nie zostały ujawnione i pozostały poza materiałem dowodowym sprawy.

Na podkreślenie zasługuje przy tym okoliczność, że wyjaśnienie tych kwestii nie nastręczało zbytnich trudności, skoro już we wskazanej informacji z KRK znajdował się zapis o dacie wykonania kary grzywny, zaś z zawiadomienia o wykonaniu środka karnego w sprawie wynika, że koniec orzeczonego dwuletniego środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych określono na dzień 6 stycznia 2012 r. W aktach tych brak jest natomiast danych, by termin ten ulegał przesunięciu.