Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły poważne wątpliwości z dnia 2018-04-20.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1098.2016
Data sprawy:
2018-04-20
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.

Sąd Rejonowy uznał obwinionego za winnego tego, że jako właściciel baru, hałasem wyrażającym się w głośnym odtwarzaniu muzyki zakłócał spokój mieszkańcom okolicznych budynków i za to wymierzył mu karę grzywny w wysokości 100 zł.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że orzekanie w postępowaniu nakazowym może nastąpić, jeżeli okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. Rozstrzyganie na posiedzeniu, bez udziału stron, możliwe jest tylko wtedy, gdy ów brak wątpliwości ma oparcie w załączonym do wniosku o ukaranie, a uznanym przez Sąd za ujawniony, materiale dowodowym. Brak wskazanych wątpliwości oznacza, że nie ma ich zarówno odnośnie sprawstwa danego czynu, jak i winy obwinionego, z uwzględnieniem zarówno jego wyjaśnień, jak i innych dowodów przeprowadzonych w toku czynności wyjaśniających. Ponadto, w orzecznictwie i doktrynie wskazuje się wręcz, że nie należy orzekać wyrokiem nakazowym, gdy obwiniony nie przyznaje się do winy i przedstawia odmienne okoliczności zdarzenia.

Jak wynika z materiału dowodowego uzyskanego w toku czynności wyjaśniających, obwiniony nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu wykroczenia. Ponadto, z zeznań świadka nie wynika, aby w pubie zakłócano spokój i porządek publiczny poprzez głośną muzykę. Zdaniem Rzecznika w żadnej mierze, w świetle dowodów wskazanych we wniosku o ukaranie, nie można było, bez bezpośredniego przeprowadzenia dowodów uznać, że okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. W tej sytuacji Sąd Rejonowy był zobligowany skierować sprawę na rozprawę, przeprowadzić postępowanie dowodowe i wyjaśnić wszystkie istotne dla merytorycznego rozstrzygnięcia okoliczności.

 


Data odpowiedzi:
2019-08-08
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 8 sierpnia 2019 r., sygn. akt IV KK 220/18).
W ocenie Sądu Najwyższego przeprowadzone w postępowaniu dowody pozostają ze sobą w zasadniczej sprzeczności i nie pozwalają przyjąć, że okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości. Wydanie w takim stanie rzeczy wyroku nakazowego stanowiło naruszenie przepisów, które mogło mieć istotny wpływ na treść zapadłego wyroku, nie można bowiem wykluczyć, że po przeprowadzeniu rozprawy, zapadłoby inne - co do istoty - rozstrzygnięcie.