Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przedstawienia do tytułu naukowego profesora nauk prawnych z dnia 2019-08-28.

Adresat:
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Sygnatura:
VII.7034.4.2019
Data sprawy:
2019-08-28
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przedstawienia do tytułu naukowego profesora nauk prawnych.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów decyzją administracyjną z dnia 24 września 2018 r., działając na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki odmówiła przedstawienia skarżącej do tytułu naukowego profesora nauk prawnych. W uzasadnieniu swojej decyzji Centralna Komisja wskazała, że skarżąca nie spełniła wymogu, o którym stanowi art. 26 ust. 1 pkt 3 lit. b u.s.n., tj. nie uczestniczyła co najmniej raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia, ani nie uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich w niniejszej sprawie brak było podstaw do wydania decyzji odmawiającej przedstawienia Skarżącej do tytułu naukowego profesora nauk prawnych. Organ, działając na podstawie art. 28 ust. 2 u.s.n., winien więc, odmiennie niż miało to miejsce, wydać decyzję o przedstawieniu do tytułu naukowego profesora nauk prawnych. Rzecznik zauważył, że przed dniem wydania decyzji przez Centralną Komisję, wnioskodawczyni została promotorem w przewodach doktorskich, spełniając tym samym przesłankę, o której stanowi art. 26 ust. 1 pkt 3 lit. b u.s.n. Potwierdzają to uchwały Rady Wydziału Prawa Administracji. Okoliczności te jednak nie zostały wzięte pod uwagę przez Centralną Komisję podczas wydawania decyzji, co doprowadziło do wydania decyzji w oparciu o nieaktualny stan faktyczny. Tym samym w sprawie doszło do naruszenia zasady prawdy obiektywnej. Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Natomiast sam fakt, że stronie przysługuje inicjatywa dowodowa, nie zwalnia organu z obowiązku podejmowana z urzędu czynności służących pełnemu wyjaśnieniu stanu faktycznego.

 


Data odpowiedzi:
2019-11-25
Opis odpowiedzi:
Stanowisko nieuwzględnione (decyzja z 25 listopada 2019 r., sygn. akt BCK-I-O/CK-72/2019).
Prezydium Centralnej Komisji postanowiło utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 24 września 2018 r. o odmowie przedstawienia Prezydentowi RP skarżącej do tytułu profesora nauk prawnych.