Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 2018-04-11.

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7043.194.2017
Data sprawy:
2018-04-11
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę strony na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w sprawie nieprzedstawienia propozycji służby. WSA uznał, że pisemna propozycja nie rozstrzyga żadnej sprawy, ani nie kończy w inny sposób postępowania administracyjnego w danej sprawie. Dopiero bowiem ustalenie w konsekwencji jej przyjęcia nowych warunków pracy albo rozwiązanie tego stosunku na skutek odmowy przyjęcia propozycji uruchamia odrębne postępowanie, w którym wydawana jest decyzja, od której, po wyczerpaniu trybu administracyjnego, przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich nie podzielił poglądu przedstawionego w zaskarżonym postanowieniu. Pogląd ten prowadzi wprost do pozbawienia obywatela polskiego pełniącego służbę publiczną sądowej ochrony przed arbitralnym zamknięciem dostępu do tej służby. Rzecznik zauważył, że zgodnie z Konstytucją obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Wynika w związku z tym konstytucyjne prawo obywatela do ubiegania się o przyjęcie do służby publicznej na jednakowych zasadach. Ponadto, w świetle norm konstytucyjnych na państwie ciąży obowiązek ochrony pracowników jako "słabszej" strony stosunku pracy, a w konsekwencji obowiązek tworzenia określonych gwarancji prawnych dotyczących zarówno ochrony pracownika, jak i jego interesów.

Zdaniem Rzecznika w przypadku nieotrzymania przez funkcjonariusza propozycji dalszego pełnienia służby dochodzi do wygaśnięcia stosunku służbowego, lecz wygaśnięcie to, właśnie dlatego, że jest równoznaczne ze zwolnieniem ze służby, wymaga potwierdzenia przez uprawniony do tego organ poprzez wydanie decyzji administracyjnej o charakterze deklaratoryjnym. W związku z powyższym dopuszczalna jest sytuacja, w której organ administracji publicznej nie przedstawi funkcjonariuszowi nowych warunków zatrudnienia albo pełnienia służby, w sytuacji, gdy w szczególności, jego zdaniem, nie jest to uzasadnione posiadanymi przez funkcjonariusza kwalifikacjami oraz dotychczasowym przebiegiem służby, a więc w istocie wówczas, gdy dokona stosownej oceny dotychczasowej służby tego funkcjonariusza.

 


Data odpowiedzi:
2019-08-22
Opis odpowiedzi:
Stanowisko nieuwzględnione (postanowienie z 22 sierpnia 2019 r., sygn. akt I OSK 705/18).
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, uznanie przez Sąd I instancji braku kognicji sądu administracyjnego w rozpoznawanej sprawie było następstwem prawidłowego przyjęcia, że w Przepisach wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej przewidują trzy rodzaje rozwiązań prawnych dotyczących zmiany stosunku służbowego dotychczasowych funkcjonariuszy Służby Celnej w stosunek służbowy lub stosunek pracy w Służbie Celno-Skarbowej, wśród których jedną z możliwych opcji jest brak przedstawienia funkcjonariuszowi propozycji pracy lub propozycji służby, co wiążę się z wygaśnięciem stosunku służbowego. Tym samym, w niniejszej sprawie, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego organowi nie można zarzucić bezczynności wyrażającej się w braku złożenia propozycji służby, albowiem nie miał on obowiązku przedstawienia skarżącemu pisemnej propozycji pełnienia służby.