Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rozpoznania wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowania środka zabezpieczającego pod nieobecność podejrzanego na posiedzeniu sądu z dnia 2019-09-06.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.920.2016
Data sprawy:
2019-09-06
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rozpoznania wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowania środka zabezpieczającego pod nieobecność podejrzanego na posiedzeniu sądu.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że w myśl 354 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego udział podejrzanego w posiedzeniu w przedmiocie umorzenia i zastosowania środka zabezpieczającego jest, co do zasady, obligatoryjny. Jedynie wyjątkowo podejrzany nie bierze udziału w posiedzeniu, jeżeli z opinii biegłych wynika, że byłoby to niewskazane, chyba że sąd uzna jego udział za konieczny. Kategoryczny zapis rozpoznanie sprawy na posiedzeniu z udziałem prokuratora, obrońcy i podejrzanego wyklucza możliwość rozpoznania sprawy w tym trybie pod nieobecność któregokolwiek z wymienionych podmiotów. Analiza akt niniejszej sprawy pozwala na stwierdzenie, że w tym konkretnie postępowaniu powyższy wyjątek nie miał zastosowania. W pisemnej opinii sądowo-psychiatrycznej biegli stwierdzili, że aktualny stan zdrowia podejrzanego pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu karnym. Odpadła tym samym jedyna okoliczność umożliwiająca odstąpienie od udziału podejrzanego w posiedzeniu, którego efektem było zastosowanie wobec niego internacji psychiatrycznej.

Ponadto, Rzecznik wskazał, że przedmiotowym postępowaniu podejrzany nie został prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia. Wezwanie na termin posiedzenia wysyłane było na adres nie wskazany przez stronę oraz co do którego brak było pewności, że w terminie zawiadomienia podejrzany pod nim w ogóle zamieszkiwał. W przedstawionym układzie procesowym brak było zatem podstaw do uznania, że strona została prawidłowo powiadomiona o jego miejscu i czasie.