Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniach administracyjnych sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurników oraz budynków inwentarskich z dnia 2019-09-17.

Adresat:
Burmistrz Miasta i Gminy
Sygnatura:
V.7203.21.2019
Data sprawy:
2019-09-17
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniach administracyjnych sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurników oraz budynków inwentarskich.

Zgłoszenie przez Rzecznika Praw Obywatelskich uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym wiąże organ właściwy do jego prowadzenia. Oznacza to, że organ ten nie ma kompetencji do oceny zasadności udziału Rzecznika w postępowaniu. Nie podejmuje on też żadnych czynności procesowych w przedmiocie dopuszczenia Rzecznika do postępowania.

Jak stanowi art. 14 ust.1 pkt 6 in fine ustawy o Rzeczniku, uczestnictwo Rzecznika odbywa się na prawach przysługujących prokuratorowi, a co za tym idzie - zgodnie z art. 188 Kodeksu postępowania administracyjnego, przysługują mu także prawa strony.

W związku z tym, zastosowanie znajduje wobec niego zasada zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu, wyrażona w art. 10 k.p.a., wymagająca od organu administracji publicznej zawiadamiania Rzecznika o każdej istotnej czynności procesowej, o skompletowaniu materiału dowodowego i o gotowości do wydania rozstrzygnięcia w sprawie, a w końcu - o samym rozstrzygnięciu. Rzecznik Praw Obywatelskich musi mieć również zapewnioną faktyczną możliwość zapoznania się z dowodami zgromadzonymi w sprawie oraz wypowiedzenia się na ich temat.

 


Data odpowiedzi:
2019-10-10
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (decyzja z 10 października 2019 r., sygn. akt RG.6220.5.2018).
Do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo inwestora o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurników oraz budynków inwentarskich.