Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym z powództwa przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o zasądzenie na rzecz powoda odszkodowania z dnia 2019-09-30.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7042.84.2019
Data sprawy:
2019-09-30
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym z powództwa przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o zasądzenie na rzecz powoda odszkodowania.

Powód wniósł w dniu 16 kwietnia 2019 r. o zasądzenie na jego rzecz od byłego pracodawcy - Ministerstwa Spraw Zagranicznych odszkodowania z tytułu niewypłacenia powodowi odprawy emerytalnej, skazanie na grzywnę osób zajmujących stanowiska Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej oraz Dyrektora Biura Spraw Osobowych MSZ, zasądzenie kosztów, a ponadto o sprostowanie świadectwa pracy i wydanie legitymacji emeryta MSZ. Ponadto powód wskazał, że na ważność i skuteczność złożonego przez niego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę nie powinna mieć wpływu ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, bowiem przedmiotowe oświadczenie zostało złożone przed wejściem jej w życie w dniu 3 lutego 2019 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że podstawą głównego żądania powoda jest art. 94 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej w zw. z art. 3 ustawy o służbie zagranicznej. Zgodnie ze wskazanymi przepisami członkowi korpusu służby cywilnej, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, a jeżeli członek korpusu służby cywilnej przepracował co najmniej 20 lat w służbie cywilnej, jednorazowa odprawa przysługuje w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Podnieść należy, że ustawa o służbie cywilnej nie różnicuje uprawnienia do uzyskania świadczenia od sposobu zakończenia stosunku pracy, lecz wskazuje, że ustanie stosunku pracy ma nastąpić w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. W związku z powyższym, niezależnie od tego, czy stosunek pracy powoda ustałby na skutek wypowiedzenia umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, czy też z mocy ustawy na skutek wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej, powodowi w dalszym ciągu przysługiwałaby odprawa, o której mowa w art. 94 § 1 ustawy o służbie cywilnej z uwagi na jej powszechny charakter.

Ponadto, zdaniem Rzecznika, strona pozwana dopuściła się nadużycia prawa, wykorzystując sprzecznie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego okoliczność uchwalenia ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej. Gdyby strona pozwana nie podjęła niczym nieuzasadnionej, arbitralnej decyzji w kwestii braku zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 27 marca br. powód skorzystałby z prawa do przejścia na emeryturę i pobierania jej od dnia 1 marca 2019 r. Bez najmniejszych wątpliwości uzyskałby także prawo do wypłaty odprawy emerytalnej. Brak przedmiotowej zgody zmusił w dniu 25 stycznia 2019 r. powoda do złożenia pracodawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Należy jednak podkreślić, że oświadczenie to okazuje się wiążące dla pracodawcy przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej. W tej sytuacji późniejsze zawiadomienie strony pozwanej o wygaśnięciu stosunku pracy z mocy prawa nie mogło doprowadzić do zmiany sytuacji prawnej powoda, który skutecznie powiadomił pracodawcę o zamiarze przejścia na emeryturę z dniem 27 marca 2019 r., stwarzając podstawę do wypłaty z tą datą odprawy emerytalnej. W tych okolicznościach powołanie przez stronę pozwaną na przepisy ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej nie znajdują żadnego uzasadnienia.