Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyczyn wycofania projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z porządku obrad Sejmu z dnia 2019-10-07.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7060.796.2016
Data sprawy:
2019-10-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyczyn wycofania projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z porządku obrad Sejmu.

Rzecznik Praw Obywatelskich z niepokojem przyjął informację o wycofaniu - na wniosek Premiera - senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 3720) z porządku obrad posiedzenia Sejmu, planowanego na 15 i 16 października br.

Projekt ten stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. w sprawie P 20/16. Jego celem było przywrócenie wyższej podstawy obliczenia emerytur urodzonych w 1953 r. ubezpieczonym, którzy pobierali wcześniejszą emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury wpłyną na pomniejszenie emerytury przyznanej w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawodawca, niezgodnie z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, zmodyfikował zasady obliczania emerytury po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego przez kobiety urodzone w 1953 r.

Zgodnie z art. 190 ust. 4 Konstytucji powyższy wyrok powinien stanowić podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach dla danego postępowania. Z praktyki rozpatrywania skarg zainteresowanych o wznowienie postępowania wynika jednak, że w powyższych sprawach organy rentowe wskazują na konieczność zastosowania przepisu art. 146 K.p.a. przewidującego, że uchylenie decyzji nie może nastąpić, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji minęło pięć lat. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie, ponieważ kobiety urodzone w 1953 r. wystąpiły z wnioskiem o ustalenie powszechnej emerytury zaraz po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat), a więc w 2013 r. Ponieważ pięć lat minęło w 2018 r., ta grupa kobiet została pozbawiona możliwości skutecznego wznowienia postępowania przed organami Z tego powodu, a także w celu zagwarantowania jednolitych zasad zwrotu świadczeń należnych, konieczne jest ustawowe wprowadzenie odpowiednich regulacji w tym zakresie.

Rzecznik zwrócił do Premiera z prośbą o przedstawienie przyczyn wycofania tego projektu ustawy z porządku obrad najbliższego (i ostatniego zarazem w obecnej kadencji) posiedzenia Sejmu, a jednocześnie - z apelem o zweryfikowanie decyzji wycofującej projekt ustawy zawarty w druku nr 3720.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: