Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przewlekłości w rozpatrywaniu wniosków rolników o dofinansowanie oraz wypłacania środków unijnych z dnia 2019-10-07.

Adresat:
P.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Sygnatura:
VII.7202.20.2018
Data sprawy:
2019-10-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przewlekłości w rozpatrywaniu wniosków rolników o dofinansowanie oraz wypłacania środków unijnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich od lat monitoruje sprawność działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie rozpatrywania wniosków rolników o dofinansowanie oraz wypłacania środków unijnych. Sprawność tego procesu ma w ocenie Rzecznika kluczowe znaczenie z punktu widzenia zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, prawa do dobrej administracji oraz zasady równości, albowiem wszyscy rolnicy powinni mieć możliwość korzystania z należnych im środków bez opóźnień i na równych zasadach.

Rzecznik z uwagą zapoznał się z opublikowanym w mediach nagraniem ze spotkania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z kierownictwem ARiMR. Minister zwrócił uwagę na szereg istotnych problemów natury ogólnej dotyczących działalności Agencji. Znanym od lat zjawiskiem jest przewlekły czas rozpatrywania wniosków, często sięgający wielu miesięcy, a także nadmierny formalizm podejmowanych działań, w tym nadużywanie drogi sądowej i prowadzenie windykacji w sprawach beznadziejnych. Do Biura RPO również kierowane są liczne pisma rolników, w których podnoszą oni zarzuty niekompetentnego i przewlekłego załatwiania ich spraw przez pracowników ARiMR. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest wydawanie decyzji o konieczności zwrotu nienależnie przyznanych dopłat wiele lat po wypłaceniu środków, kiedy zostały już one wydane przez rolników zgodnie z przeznaczeniem. Powtarzającym się problemem jest też obsługa zaliczek wypłacanych dorocznie rolnikom. Opieszałość działań Agencji może skutkować realnym zagrożeniem utraty funduszy unijnych.

Rzecznikowi Praw Obywatelskich znany jest także problem dotyczący funkcjonowania systemu informatycznego do obsługi wniosków o płatności bezpośrednie dla rolników.

Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się do Prezesa z prośbą o przedstawienie szczegółowych wyjaśnień w niniejszej sprawie oraz o informację, jakie działania zostaną podjęte przez ARiMR w celu usprawnienia działalności na rzecz rolników.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2019-10-22
Opis odpowiedzi:
P.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w piśmie z 22 października 2019 r. poinformował, że ARiMR realizuje zadania związane ze wspieraniem rolnictwa i obszarów wiejskich zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem należytej staranności w wydatkowaniu środków pochodzących z budżetu unijnego oraz krajowego. Środki z programów rolnych i rybackich w ramach poprzednich perspektyw finansowych zostały w pełni wykorzystane przez ARiMR. Również w obecnej perspektywie finansowej nie ma zagrożenia ich właściwego wydatkowania.