Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie przyznania ochrony międzynarodowej z dnia 2019-11-05.

Adresat:
Szef Urzędu ds. Cudzoziemców
Sygnatura:
XI.543.36.2019
Data sprawy:
2019-11-05
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie przyznania ochrony międzynarodowej.

W dniu 12 września 2019 r. Pani K.E. złożyła w Placówce Straży Granicznej wniosek o przyznanie jej ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemka zadeklarowała, że poszukuje ochrony przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu jej orientacji seksualnej. Zgodnie z art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich w związku z art. 183 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Rzecznik ma prawo udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego. Z informacji posiadanych przez Rzecznika wynika, że przesłuchanie w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej cudzoziemce odbędzie się w dniu 12 listopada 2019 r. W związku z tym, mając na uwadze powyższe, Rzecznik zgłosił przystąpienie do wszczętego postępowania.