Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy wina obwinionego oraz okoliczności popełnienia zarzuconego czynu budziły wątpliwości z dnia 2019-11-26.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.453.2016
Data sprawy:
2019-11-26
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy wina obwinionego oraz okoliczności popełnienia zarzuconego czynu budziły wątpliwości.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że istotą trybu nakazowego jest to, że sąd nie przeprowadza pełnego postępowania dowodowego, lecz rozstrzyga o winie i karze wyłącznie w oparciu o materiał zgromadzony w toku czynności wyjaśniających. Podstawę faktyczną wyroku nakazowego stanowią jedynie dowody dołączone do wniosku o ukaranie.

Najistotniejszym w przedmiotowej sprawie było to, że obwinionemu zarzucono, iż w momencie przeprowadzenia kontroli drogowej stan techniczny należącego do niego ciągnika siodłowego i naczepy był zły do tego stopnia, że już samo poruszanie się tym pojazdem wyczerpywało znamię nie zachowania należytej ostrożności i spowodowało zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla innych uczestników ruchu. W opisie czynu nie są wskazane żadne odrębne zachowania sprawcze obwinionego, które mogłyby wyczerpywać znamię niezachowania należytej ostrożności. Z przedmiotowego materiału dowodowego nie wynika również, jak niesprawności pojazdu, podobnie, jak i pozostałe usterki, powodowały, że wyjechanie na drogę z tymi wadami, przesądzało o nie zachowaniu należytej ostrożności po stronie kierowcy i ponadto przełożyło się na wystąpienie skutku w postaci stworzenia konkretnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla innych uczestników ruchu.

Zdaniem Rzecznika, w tym stanie rzeczy uznanie przez Sąd, że wina obwinionego oraz okoliczności popełnienia zarzuconego mu czynu, nie budzą wątpliwości jawi się jako rażąco naruszające art. 93 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 


Data odpowiedzi:
2021-02-17
Opis odpowiedzi:
Kasacja oddalona (wyrok z 17 lutego 2021 r., sygn. akt V KK 613/19).
Sąd Najwyższy w sprawie Z.K. obwinionego z art. 86 § 1 k.w. i in. po rozpoznaniu w Izbie Karnej kasacji wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść od wyroku Sądu Rejonowego w M. oddalił kasację jako oczywiście bezzasadną.