Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie przeprowadzenia rozprawy odwoławczej pod nieobecność oskarżonego z dnia 2019-12-20.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.684.2019
Data sprawy:
2019-12-20
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie przeprowadzenia rozprawy odwoławczej pod nieobecność oskarżonego.

Wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy, utrzymał w mocy zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego. W dniu poprzedzającym rozprawę, tj. 2 kwietnia 2019 r., lekarz sądowy wydał zaświadczenie stwierdzające, że skazany nie może stawić się w dniu 3 kwietnia 2019 r. przed Sądem Okręgowym z powodu choroby. Z zaświadczenia tego wynika także, że skazany był niezdolny do stawiennictwa na wezwanie lub zawiadomienie sądu od dnia 2 kwietnia 2019 r. do dnia 5 kwietnia 2019 r. Wobec powyższego, w dniu 2 kwietnia 2019 r., skazany sporządził wniosek o odroczenie rozprawy apelacyjnej z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający mu osobisty udział w rozprawie, który wraz ze wskazanym wyżej zaświadczeniem od lekarza sądowego przesłał do Sądu Okręgowego za pośrednictwem operatora pocztowego. Ponadto, z uwagi na duże prawdopodobieństwo, że wniosek o odroczenie rozprawy apelacyjnej wraz z zaświadczeniem od lekarza sądowego wysłany za pośrednictwem poczty w dniu poprzedzającym rozprawę, nie dotrze do Sądu odwoławczego przed rozprawą w dniu 2 kwietnia 2019 r. o godz. 20:37, skazany przesłał skan tego wniosku wraz z zaświadczeniem od lekarza sądowego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Sądu Okręgowego.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich należy stwierdzić, że przedmiotowy wyrok został wydany z rażącym naruszeniem prawa procesowego, tj. art. 117 § 2 k.p.k., odnoszącym się do przeprowadzenia rozprawy apelacyjnej pod nieobecność oskarżonego i wydania wyroku, pomimo złożenia przez oskarżonego wniosku o odroczenie rozprawy wraz z zaświadczeniem od lekarza sądowego, które to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na treść orzeczenia. Zdaniem Rzecznika skazany usprawiedliwił swoją nieobecność na rozprawie odwoławczej w dniu 3 kwietnia 2019 r. w sposób należyty i zgodny z art. 117 § 2 i 2a k.p.k. Mając zaś na uwadze fakt, że zaświadczenie od lekarza sądowego o niemożności stawiennictwa na rozprawie apelacyjnej jest datowane na dzień 2 kwietnia 2019 r., tj. na dzień poprzedzający rozprawę, należy uznać, że skazany dołożył nie tylko należytej, ale nawet wszelkiej staranności przesyłając do Sądu wniosek o odroczenie rozprawy wraz z zaświadczeniem od lekarza sądowego poprzez operatora pocztowego oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.