Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie nienależytej obsady sądu z dnia 2019-12-20.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1455.2019
Data sprawy:
2019-12-20
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie nienależytej obsady sądu.

W dniu 7 sierpnia 2019 r. wpłynął do Sądu Najwyższego wniosek obrońcy skazanego w sprawie b. Sądu Wojewódzkiego o wznowienie postępowania, zakończonego ostatecznie wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 21 października 1993 r. Wniosek ten został zarejestrowany i po wykonaniu czynności wstępnych, skierowany zarządzeniem do rozpoznania na posiedzeniu w składzie jednoosobowym w dniu 28 listopada 2019 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że wobec jednoznacznej treści art. 544 § 2 k.p.k., nakazującej w kwestii wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem sądu apelacyjnego lub Sądu Najwyższego orzekać Sądowi Najwyższemu w składzie trzech sędziów, wydanie przez ten Sąd w dniu 28 listopada 2019 r. orzeczenia w tym przedmiocie przez jednego sędziego Sądu Najwyższego, stanowiło o niewłaściwej obsadzie Sądu.

 


Data odpowiedzi:
2020-01-22
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (postanowienie z 22 stycznia 2020 r., sygn. akt III KK 640/19).
W ocenie Sądu Najwyższego kasacja okazała się oczywiście zasadna, bowiem przepis art. 544 § 2 k.p.k. stanowi wyraźnie, że w kwestii wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem sądu apelacyjnego lub Sądu Najwyższego orzeka Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów. Nie ulega zatem wątpliwości, że wystąpił bezwzględny powód odwoławczy, o którym mowa w art. 439 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego, w postaci nienależytej obsady sądu.