Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Biura Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie postępowań dyscyplinarnych wszczynanych wobec sędziów z dnia 2020-01-17.

Adresat:
Szef Biura Krajowej Rady Sądownictwa
Sygnatura:
VII.510.14.2020
Data sprawy:
2020-01-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Biura Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie postępowań dyscyplinarnych wszczynanych wobec sędziów.

W obowiązujących przepisach prawa sposób wyłaniania rzeczników dyscyplinarnych został skonstruowany dwuetapowo. Pierwszy etap obejmuje wybór rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych przez Krajową Radę Sądownictwa. Natomiast drugi etap to powołanie rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych na podstawie uchwały KRS przez Ministra Sprawiedliwości. Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że mimo zmiany art. 112 § 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. sposobu powoływania rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa nie dokonano żadnych zmian w zakresie wyboru rzecznika dyscyplinarnego przez KRS. Uznać zatem należy, że do prawidłowego powołania rzecznika dyscyplinarnego w dalszym ciągu wymagana jest stosowna uchwała podjęta przez Krajową Radę Sądownictwa.

W związku z powyższym, w trosce o postępowania dyscyplinarne oraz czynności wyjaśniające, podejmowane przez Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców, Rzecznik Praw Obywatelskich chciałby uzyskać informację, czy wymagana przepisami prawa uchwała Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie wyboru rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych została podjęta. Jeśli bowiem rzecznicy dyscyplinarni podejmują czynności bez właściwego powołania, to należy uznać, że działają z przekroczeniem uprawnień, a podejmowane przez nich działania stanowią nadużycie władzy.

Rzecznik zauważył również, że powołanie w takiej sytuacji było wadliwe prawnie, zaś powołany na stanowisko sędzia podejmuje czynności wyjaśniające i dyscyplinarnego bez wymaganej podstawy prawnej, a co za tym idzie, wszelkie te czynności będą obciążone wadą prawną, która w sposób nieuchronny zagraża prawidłowości prowadzonych i zakończonych dotychczas postępowań. Budzi to poważny niepokój Rzecznika, przede wszystkim z uwagi na ochronę praw obywatelskich i poszanowanie podstawowych reguł demokratycznego państwa prawa.

Rzecznik zwrócił się do Szefa Biura KRS z prośbą o przesłanie kopii uchwały w przedmiocie wyboru rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i jego zastępców przez Krajową Radę Sądownictwa.

 


Data odpowiedzi:
2020-01-21
Opis odpowiedzi:
Szef Biura Krajowej Rady Sądownictwa w piśmie z 21 stycznia 2020 r. poinformował, że Krajowa Rada Sądownictwa nie podejmowała w 2018 r. uchwały w przedmiocie wyboru rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i jego zastępców.