Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Klimatu w sprawie działań podejmowanych przez resort w celu zwiększenia świadomości zmian klimatycznych i ich konsekwencji z dnia 2020-01-30.

Adresat:
Minister Klimatu
Sygnatura:
VII.7037.211.2019
Data sprawy:
2020-01-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Klimatu w sprawie działań podejmowanych przez resort w celu zwiększenia świadomości zmian klimatycznych i ich konsekwencji.

Dnia 13 stycznia 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o rozważenie wprowadzenia do szkół specjalnego programu zajęć na temat zmian klimatycznych i sposobów przeciwdziałania ich skutkom. Zdaniem Rzecznika program ten powinien być oparty na najnowszych ustaleniach naukowych oraz skonstruowany w sposób zachęcający nauczycieli i uczniów do innowacyjności.

W odpowiedzi resort edukacji podzielił pogląd Rzecznika na temat potrzeby kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec zagrożeń klimatycznych. Przychylił się również do opinii, że istnieje związek między kryzysem klimatycznym a prawami człowieka. Z tego względu MEN inicjuje wiele działań, które angażują szkoły, nauczycieli i uczniów, a także dostarcza im innowacyjnych narzędzi i materiałów dydaktycznych. Jednym z priorytetów jest wspieranie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym i poszerzaniu wiedzy na temat zjawisk klimatycznych. Jednocześnie w ocenie Ministra Edukacji Narodowej obecne podstawy programowe i programy zajęć dodatkowych w szkołach, a także projekty edukacyjne tworzone i wdrażane przez inne instytucje gwarantują, że treści z zakresu edukacji klimatycznej są realizowane w stopniu wystarczającym.

Minister poinformował także, że MEN podejmuje działania na poziomie krajowym oraz międzynarodowym oraz że są one komplementarne wobec inicjatyw i przedsięwzięć proponowanych przez Ministerstwo Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz inne podmioty zajmujące się edukacją ekologiczną lub środowiskową.

Z uwagi na powyższe Rzecznik zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji o działaniach podejmowanych przez Ministerstwo Klimatu w celu zwiększenia świadomości zmian klimatycznych i ich konsekwencji wśród obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-12-29
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w piśmie z 29 grudnia 2020 r. zapewnił, że resort prowadzi wielowymiarowe działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym, których celem jest kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym młodych ludzi. Podejmowane inicjatywy służą poszerzaniu wiedzy na temat przeciwdziałania zachodzącym zmianom klimatu, a także o sposobach łagodzenia skutków, w szczególności adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony ekosystemów naturalnych. W ramach realizowanych działań w bieżącym roku, zrealizowano przy wsparciu komunikacyjnym Ministerstwa Edukacji Narodowej, cykl warsztatów online, skierowanych przede wszystkim do młodzieży szkolnej, takich jak: „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu” w kwietniu, „Dnia o Suszy i Retencji w Ministerstwie Klimatu” w czerwcu oraz „Działamy dla klimatu - zobacz, co możesz zrobić!” w grudniu 2020 r. Ponadto, w dniu 30 marca br. powołano Młodzieżową Radę Klimatyczną (dalej: MRK), która pełni funkcję organu doradczego i składa się z 32 członków reprezentujących młodzież z całej Polski. MRK w ostatnim czasie m.in. przeprowadziła konsultacje online z uczniami, nauczycielami i rodzicami w sprawie edukacji ekologicznej i klimatycznej. Efektem działań jest opracowany i opublikowany przez Radę Raport z konsultacji oraz przygotowane postulaty i propozycje zmian w programach szkolnych. Rada planuje również podjąć współpracę z Radą Dzieci i Młodzieży działającą przy MEN, w celu rozpoczęcia wspólnych prac nad propozycjami zmian w programach szkolnych.