Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utrudnień związanych z pierwszą ewaluacją jakości działalności naukowej z dnia 2020-02-06.

Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
BPK.7033.4.2019
Data sprawy:
2020-02-06
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utrudnień związanych z pierwszą ewaluacją jakości działalności naukowej.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają sygnały dotyczące problemów, jakie mogą pojawić się w związku z pierwszą ewaluacją jakości działalności naukowej, która rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2021 r. Kwestia ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia polskich szkół wyższych. Od wyników ewaluacji zależy jaką kategorię naukową otrzyma dana uczelnia. Zaś od danej kategorii naukowej w nowym systemie nauki i szkolnictwa wyższego zależy naprawdę wiele: pełnia praw akademickich, wysokość przyznanej subwencji, możliwość prowadzenia kierunków studiów itd. W związku z tym niezwykle ważne jest to, by uczelnie mogły starannie przygotować się do ewaluacji.

Zdaniem Rzecznika celowe wydaje się rozważenie możliwości nowelizacji ww. art. 324 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, poprzez wskazanie, że pierwsza ewaluacja obejmuje lata 2019-2020 i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2023 r. Oczywiście, zmiana ta wymaga dalszych korekt w art. 324. W związku z tym zmianie ulec mogą inne artykuły zawarte w Przepisach wprowadzających… dotyczące np. wydłużenia okresu przejściowego na składanie wniosków o nadanie pra akademickich (np. art. 175 Przepisów wprowadzających…). Do rozważenia pozostaje natomiast kwestia nowelizacji przepisów, która w tym nowym okresie ewaluacji (2019-2020) objęłaby np. granty uzyskane np. w roku 2018, które zakończone mają być w roku 2020.

Przesunięcie okresu ewaluacji pozwoliłoby wziąć pod uwagę okres, w którym wszyscy zainteresowani znają wszystkie kryteria ewaluacji; umożliwiłoby to również dokładne i racjonalne przygotowanie się do tejże ewaluacji oraz zaplanowanie działania w celu uzyskania jak najlepszej oceny. Zapobiegłoby to także ocenie dorobku na podstawie przypadkowego dorobku (tak oceniać można bowiem dorobek za lata 2017-2018, gdy nieznane były kryteria ewaluacji).

Ewentualnie zaś, w przypadku nieuwzględniania powyższej propozycji, Rzecznika postuluje przeprowadzenie ewaluacji dotyczącej lat 2017-2018 na zasadach dotychczas obowiązujących.

Ponadto, do Biura RPO zgłaszane są wątpliwości dotyczące konsekwencji wprowadzonych zmian dla oceny artykułów wieloautorskich, przygotowywanych nierzadko w zespołach interdyscyplinarnych. Naukowcy, podejmując współpracę z innymi autorami, nie byli świadomi, że rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej wprowadzi rozwiązanie, zgodnie z którym przeliczeniowa wartość punktowa wieloautorskiego artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie z 2017 r. wynosi 100% całkowitej wartości punktowej tego artykułu naukowego, tylko wtedy, gdy wartość ta wynosi nie mniej niż 30 punktów (§ 34 ust. 3 lit. a rozporządzenia). W przypadku, gdy wartość punktowa czasopisma jest niższa niż 30 punktów, przeliczeniowa wartość punktowa wieloautorskiego artykułu naukowego jest również odpowiednio niższa (§ 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia). Skarżący podnoszą, że kryterium to powinno być wprowadzone nie wcześniej niż od 2019 r. Dałoby to naukowcom możliwość podjęcia świadomej decyzji dotyczącej samodzielnego przygotowania publikacji naukowej bądź zaproszenia do udziału w niej innych autorów.

Mając powyższe na uwadze, Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o rozważenie możliwości: przesunięcia okresu ewaluacji jakości działalności naukowej, oraz nowelizacji ww. § 34 rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-02-28
Opis odpowiedzi:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w piśmie z 28 lutego 2020 r. poinformował, że resort wraz z Komisją Ewaluacji Nauki prowadzi bardzo intensywne działania przygotowawcze do nowej ewaluacji, w tym liczne spotkania i szkolenia dedykowane środowisku naukowemu z tematyki dotyczącej całokształtu spraw związanych z tym procesem. Wyjaśnił też, że najważniejsze rozwiązania dotyczące przyszłej ewaluacji zostały przedstawione środowisku naukowemu na Narodowym Kongresie Nauki już we wrześniu 2017 r. Natomiast szczegółowy sposób przeprowadzenia ewaluacji i jej kryteria określono w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, przy czym jego wydanie zostało poprzedzone wielomiesięcznymi konsultacjami ze środowiskiem naukowym. Zdaniem Ministra, biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania oraz całokształt rozwiązań szczegółowych dotyczących ewaluacji nie można znaleźć uzasadnienia dla przesunięcia w czasie ewaluacji jakości działalności naukowej. Nowa ewaluacja stanowi podstawowy element kompleksowej reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Przesunięcie terminu ewaluacji w praktyce oznaczałoby odłożenie wdrożenia całej reformy na kolejne lata. Wyraził również głębokie przekonanie, że podmioty prowadzące w poszczególnych dyscyplinach działalność naukową na wysokim poziomie uzyskają w nowej ewaluacji odpowiednio wysoką kategorię naukową odzwierciedlającą poziom prowadzonych badań naukowych. Jednocześnie system ten będzie działał motywująco na naukowców i podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki.