Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej w zakresie zgodności z Konstytucją przepisów Prawa o adwokaturze z dnia 2019-11-22.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.511.63.2019
Data sprawy:
2019-11-22
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej w zakresie zgodności z Konstytucją przepisów Prawa o adwokaturze.
Artykuł 66 ust. 1 pkt 5 lit. b) Prawa o adwokaturze pozwala osobom posiadającym tytuł doktora nauk prawnych ubiegać się o wpis na listę adwokatów bez konieczności odbycia aplikacji i złożenia egzaminu zawodowego. Jednakże przepis ten przewiduje również dla takich osób konieczność zdobycia określonego doświadczenia zawodowego. W kręgu podmiotów wymienionych w tym przepisie nie wskazano asystentów radców Prokuratorii Generalnej RP. Bez wątpienia czynności wykonywane w ramach zatrudnienia w Prokuratorii Generalnej odpowiadają merytorycznie czynnościom wykonywanym w kancelarii radcy prawnego czy adwokata, dlatego niezrozumiałym jest fakt, że asystenci radców Prokuratorii o taki wpis ubiegać się nie mogą.
W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich skarżąca bez wątpienia wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej w Prokuratorii Generalnej. Wykonywana przez nią praca swoim zakresem pokrywa się z czynnościami wykonywanymi przez podmioty wymienione w art. 66 ust. 1 pkt 5 lit. b) Prawa o adwokaturze i jako taka winna zostać uwzględniona jako przesłanka uprawniająca do wpisu na listę adwokatów.