Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie dokonania wadliwej kontroli odwoławczej z dnia 2020-02-13.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.519.764.2019
Data sprawy:
2020-02-13
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie dokonania wadliwej kontroli odwoławczej.

Postanowieniem Sądu Okręgowego utrzymano w mocy zaskarżone przez oskarżyciela subsydiarnego i jego pełnomocnika procesowego orzeczenie Sądu Rejonowego z dnia 6 listopada 2018 r. w przedmiocie umorzenia postępowania karnego, wobec oskarżonego subsydiarnym aktem oskarżenia o popełnienie czynu z art. 271 § 1 k.k. Podstawą prawną umorzenia było uznanie, że zarzucany czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Sąd Okręgowy jednoznacznie stwierdził, że poczyniony przez oskarżonego w dokumentach zapis, dotyczący próby samobójczej jest niezgodny z prawdą, gdyż takiej próby B.S. nie podjął. Sąd odwoławczy stwierdził też, że aby jakiś dokument mógł być uznany za odpowiadający warunkom z art. 271 § 1 k.k., to zawarty w nim nieprawdziwy zapis musi wywoływać określone skutki prawne na zewnątrz, ale w tym zakresie koncentrując się jedynie na części materiału dowodowego omawianej sprawy ocenił, że w realiach niniejszej sprawy oba kwestionowane przez oskarżyciela subsydiarnego dokumenty za takie nie mogą być uznane.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdzony przez Sąd Okręgowy nieprawdziwy wpis oskarżonego o próbie samobójczej B.S. w obydwu dokumentach, w istocie rzeczy wbrew przyjętej przez ten Sąd ocenie, miał ogromne znaczenie prawne, bowiem faktycznie i rzeczywiście pozwalał na bezprawne pozbawienie wolności B.S. i przetrzymywanie wbrew jego woli w szpitalu psychiatrycznym, przy ewidentnym braku w niniejszym przypadku przesłanek wskazanych w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.