Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie efektów działania Zespołu do spraw opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego z dnia 2020-02-19.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1268.2017
Data sprawy:
2020-02-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie efektów działania Zespołu do spraw opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego.

W ciągu ostatnich trzech lat Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministra Sprawiedliwości szereg wystąpień w sprawach związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności, z których na większość do chwili obecnej, niestety, nie otrzymał żadnej merytorycznej odpowiedzi. Każdorazowo był natomiast informowany, że zagadnienie będące przedmiotem wystąpienia zostało przedstawione Zespołowi do opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego, powołanemu zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2017 r. W żadnej z tych spraw RPO nie uzyskał jednak informacji, jakie propozycje rozwiązań zostały wypracowane w ww. Zespole.

Wspomniane wystąpienia dotyczyły: zasad korzystania z pomocy ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej przez osoby zwalniane z zakładów psychiatrycznych po stosowaniu środka zabezpieczającego; kwestii zagwarantowania prawa osób pozbawionych wolności do rozmów telefonicznych z obrońcami lub pełnomocnikami; konieczności zapewnienia realizacji prawa osoby pozbawionej wolności do wzięcia udziału w posiedzeniu sądu odwoławczego rozstrzygającego w postępowaniu wykonawczym, gdy osoba ta wnioskowała o doprowadzenie na posiedzenie; potrzeby usunięcia niezgodności § 25 ust. 1 pkt 2 regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania, zawężającego krąg osób, z którymi tymczasowo aresztowany może kontaktować się telefonicznie, z regulacją art. 217c § 1 pkt 1 Kodeksu karnego wykonawczego, która takich ograniczeń nie przewiduje oraz zmiany zasad realizacji widzeń tymczasowo aresztowanych i skazanych z małoletnimi, przede wszystkim w kontekście realizacji przez więźniów widzeń z własnymi dziećmi, w taki sposób, aby nie dochodziło do nieuzasadnionego różnicowania sytuacji tych osób.

Na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia Zespołu do opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego Zespół zakończył funkcjonowanie z dniem 29 stycznia 2019 r. Do chwili obecnej nie zostały jednak zrealizowane żadne działania, postulowane przez Rzecznika w celu rozwiązania problemów podniesionych we wskazanych wyżej wystąpieniach.

W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o powiadomienie o stanowisku zajętym w sprawach będących przedmiotem wymienionych wystąpień oraz o ewentualnie planowanych w tym zakresie działaniach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: