Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku regulacji związanych z ochroną akustyczną terenów mieszkaniowych, narażonych na hałas związany z organizacją imprez masowych z dnia 2020-03-02.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7200.8.2015
Data sprawy:
2020-03-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku regulacji związanych z ochroną akustyczną terenów mieszkaniowych, narażonych na hałas związany z organizacją imprez masowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich od pięciu lat prowadzi z Ministerstwem Środowiska (Klimatu) oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji korespondencję w sprawie braku odpowiednich regulacji związanych z ochroną akustyczną terenów mieszkaniowych, narażonych na hałas związany z organizacją imprez masowych. Do Rzecznika docierały i docierają bowiem liczne zgłoszenia osób zamieszkujących w sąsiedztwie terenów lub obiektów (przede wszystkim stadionów), na których organizowane są różnego rodzaju wydarzenia o charakterze rozrywkowym. Analiza przepisów związanych z ochroną przed nadmiernym hałasem prowadzi do wniosku, że nie są one dostosowane do realiów związanych z organizacją imprez masowych.

Ministerstwo Środowiska podzieliło pogląd, że należy wprowadzić do systemu prawa przepisy, które pozwalałyby na ochronę przed nadmiernym hałasem pochodzącym z imprez masowych. Rozwiązaniem istniejącego problemu mogłoby być jednoznaczne wskazanie, że w procedurze wydawania zezwolenia na organizację imprezy masowej, właściwy organ zobligowany jest brać pod uwagę konieczność minimalizacji uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.

Wydawać by się mogło, że powinno to zaowocować sprawnym przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Na przeszkodzie stanęło jednak stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które uznało, że wspomniana ustawa (znajdująca się "w kompetencjach" tego Ministerstwa), nie powinna obejmować swoim zakresem regulacji związanych z przeciwdziałaniem nadmiernej emisji hałasu. W związku z takim stanowiskiem resortu spraw wwnętrznych i administracji, Ministerstwo Klimatu poinformowało Rzecznika, że zmiany legislacyjne w omawianym przedmiocie nie zostaną przeprowadzone, zaś rozwiązywać problem powinny ad casu, właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego, poprzez - jak można domniemywać - odmowę wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej lub jej ograniczenie z powodu spodziewanego nadmiernego hałasu.

Rzecznik zwrócił się do Premiera z prośbą o skorzystanie z kompetencji wynikającej z art. 148 pkt 5 Konstytucji i doprowadzenie do koordynacji działań obu zaangażowanych w sprawę ministerstw. Z punktu widzenia strażnika konstytucyjnych wolności i praw jednostki RPO nie może bowiem zaakceptować sytuacji, w której dostrzegany przez nie problem nie jest rozwiązywany z uwagi na istniejący między nimi "spór".

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: