Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa osób bezdomnych w związku z epidemią koronawirusa z dnia 2020-03-16.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.60.2019
Data sprawy:
2020-03-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa osób bezdomnych w związku z epidemią koronawirusa.

Do biura Rzecznika Praw Obywatelskich docierają sygnały od organizacji pozarządowych działających na rzecz pomocy bezdomnym, które wskazują na potrzebę niezwłocznego podjęcia działań wspierających ich działalność w czasie epidemii. Sytuacja schronisk dla bezdomnych w związku z koronawirusem uległa gwałtownemu pogorszeniu, zagrażającemu bezpieczeństwu osób przebywających w tych placówkach. Brakuje w szczególności dodatkowych środków na materiały higieniczne, załamały się dotychczasowe procedury pozyskiwania taniej żywności. Tymczasem organizacje pozarządowe, udzielające wsparcia osobom zagrożonym bezdomnością, nie zostały objęte żadnymi dodatkowymi rozwiązaniami systemowymi.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie we współpracy z organizacjami pozarządowymi pilnych działań wspierających ich działalność w obszarze pomocy dla osób dotkniętych bezdomnością w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-03-24
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu pismem z dnia 24 marca poinformowała Rzecznika, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu zapewnienia pomocy osobom w kryzysie bezdomności, w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 w dniu 14 marca br. wydało wytyczne dla wojewodów dotyczące podjęcia działań w tym zakresie, we współpracy z poszczególnymi służbami. Działanie te obejmują m. in. koordynację współpracy służb patrolujących z właściwymi jednostkami pomocy społecznej oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych polegającej w szczególności na przekazywaniu informacji o osobach bezdomnych z podejrzeniem zarażenia wirusem, w celu sprawnego przeprowadzenia działań związanych z diagnozą i ewentualnym leczeniem lub kwarantanną, przygotowanie miejsc oraz personelu na potencjalne przypadki pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania, jak również współpracę właściwych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych z organizacjami, które zadeklarowały pomoc żywnościową.
Ponadto, Ministerstwo jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, zaktualizowało w dniu 17 marca 2020 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2019. Zmiana Wytycznych umożliwia m.in. zwiększenia ilości wydawanych osobom bezdomnym artykułów spożywczych, jeśli dana organizacja posiada takie możliwości. Ponadto kolejna zmiana Wytycznych z dnia 23 marca 2020 r. umożliwiła kwalifikowanie osób bezdomnych do pomocy żywnościowej w ramach Programu przez pracowników placówek, w których przebywają osoby bezdomne, np. schronisk, noclegowni, hospicjów, a które nie należą do sieci organizacji uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.