Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie praw osób głuchych w związku z zagrożeniem koronawirusem z dnia 2020-03-17.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.812.1.2020
Data sprawy:
2020-03-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie praw osób głuchych w związku z zagrożeniem koronawirusem.
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał wiele sygnałów, które wskazują na nieefektywność działań informacyjnych dotyczących rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz możliwości uzyskania pomocy w przypadku zachorowania na COVID-19 wobec osób z niepełnosprawnościami, w tym osób głuchych. Środowisko osób z niepełnosprawnościami przedstawiło właściwym organom władzy publicznej szereg rekomendacji, których wdrożenie pozwoliłoby w szerszym zakresie zagwarantować bezpieczeństwo oraz pomoc adekwatną do szczególnych potrzeb zarówno osób z niepełnosprawnościami, jak też ich rodzin. Rekomendowane jest m.in.: uruchomienie infolinii dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów czy stworzenie listy instytucji i osób udzielających wsparcia w sytuacji epidemii i w innych sytuacjach kryzysowych oraz opublikowanie tej listy publicznie na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i innych właściwych instytucji. Wskazane zalecenia, w ocenie Rzecznika, powinny znaleźć odzwierciedlenie w znowelizowanych przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Rzecznik zwraca również uwagę na fakt, że konferencje prasowe osób pełniących funkcje organów państwowych, odpowiedzialnych za przekazywanie aktualnych informacji o sytuacji panującej aktualnie w kraju w kontekście zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego, najczęściej nie są tłumaczone na Polski Język Migowy oraz nie są zaopatrywane w napisy, a tym samym nie są dostępne dla osób głuchych i niedosłyszących, co prowadzi do ich wykluczenia. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych z prośbą o podjęcie działań w celu zagwarantowania osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw, w tym prawa do opieki zdrowotnej i informacji.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-03-25
Opis odpowiedzi:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pismem z dnia 25 marca 2020 r. poinformował Rzecznika, że podejmując działania m.in. na podstawie sygnałów otrzymywanych od Polskiego Związku Głuchych oraz Polskiej Rady Języka Migowego, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwracało się z prośbą o podjęcie odpowiednich działań, w szczególności do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Narodowego Funduszu Zdrowia przede wszystkim w zakresie dostosowania przekazu medialnego do możliwości i oczekiwań osób z różnymi ograniczeniami, w tym osób głuchych oraz natychmiastowego rozwiązania problemów z dostępem osób głuchych do POZ i całodobowego ich dostępu do infolinii medycznych. Ponadto, na stronach internetowych Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczane są bieżące komunikaty skierowane do osób niepełnosprawnych, w tym filmy z tłumaczeniem najważniejszych informacji na język migowy.