Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 19 sierpnia od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w sprawie osób korzystających z pomocy socjalnej w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową z dnia 2020-03-17.

Adresat:
Szef Urzędu ds. Cudzoziemców
Sygnatura:
XI.543.17.2020
Data sprawy:
2020-03-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w sprawie osób korzystających z pomocy socjalnej w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową.

Rzecznik Praw Obywatelskich, wobec zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego wynikającego z rozprzestrzeniającego się koronawirusa, jest zaniepokojony sytuacją osób przebywających obecnie w ośrodkach dla cudzoziemców. W związku z tym Rzecznik zwrócił się do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców z prośbą o przedstawienie informacji czy związku z zagrożeniem epidemicznym zostały w ośrodkach wprowadzone jakiekolwiek dodatkowe procedury w zakresie profilaktyki zarażeń, m.in. czy personel socjalny i medyczny zatrudniony w ośrodkach został przygotowany, jeśli chodzi o rozpoznawanie symptomów koronawirusa i reagowanie na takie przypadki, jakiego rodzaju zabezpieczenia dezynfekcyjne i sanitarne wprowadzono, zarówno po stronie personelu, jak i mieszkańców ośrodków oraz czy cudzoziemcy otrzymują informacje w zrozumiałym dla nich języku o zagrożeniu koronawirusem i objawach, na które powinni zwracać uwagę. Ponadto, Rzecznik poprosił o poinformowanie czy osoby przyjmowane do ośrodków lub w nich przebywające, w przypadku których zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem, są poddawane testom na obecność tego wirusa oraz czy do czasu otrzymania wyniku podlegają izolacji lub kwarantannie, a jeżeli tak, to w jakich warunkach, jak również czy w związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych zaproponowano dzieciom objętym obowiązkiem szkolnym jakiekolwiek alternatywne metody nauczania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-03-17
Opis odpowiedzi:
Szef Urzędu ds. Cudzoziemców pismem z dnia 20 marca poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich, że według stanu na 19 marca 2020 r. żaden z cudzoziemców objętych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców pomocą socjalną i opieką medyczną nie jest podejrzany o zarażenie koronawirusem, nikt z podopiecznych nie jest objęty kwarantanną, jak również żadna z osób przebywających na terenie ośrodków dla cudzoziemców, zatrudnionych przez Urząd, przez operatora medycznego lub przez firmę zewnętrzną nie wykazuje objawów zarażenia koronawirusem. Ponadto, ośrodki są przygotowane do ewentualnej izolacji cudzoziemców. W każdym ośrodku znajdują się pomieszczenia przeznaczone do izolacji i obserwacji cudzoziemców a mieszkańcy mogą liczyć na konsultację lekarską w przypadku pojawienia się objawów wskazujących na możliwość zakażenia.
We wszystkich ośrodkach prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców stosowana jest Procedura postępowania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego oraz systemu alertów sanitarno-zakaźnych dla osób przebywających na terenie ośrodków dla cudzoziemców, która w obecnej formie obowiązuje od 2017 r. Zgodnie z nią ośrodki dla cudzoziemców oraz wyposażone są na stałe w dostateczną liczbę środków ochrony osobistej. Ponadto, wszystkie ośrodki wyposażone zostały w płyny dezynfekcyjne w ogólnodostępnych miejscach. Dodatkowo, współpracujący z Urzędem operator medyczny wdrożył własną, wewnętrzną procedurę przygotowaną specjalnie na potrzeby ośrodków w związku z zagrożeniem zachorowania na COVID-19.
Urząd do Spraw Cudzoziemców już od ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia WHO międzynarodowego stanu zagrożenia zdrowia publicznego, rozpoczął działania zmierzające do jak najlepszego zabezpieczenia zarówno pracowników, jak i mieszkańców ośrodków przed ewentualnym zarażeniem COVID-19. Jednocześnie, dla pracowników ośrodków oraz dla cudzoziemców zorganizowane zostało spotkanie o charakterze informacyjno-edukacyjnym, związane z metodami zapobiegania zakażeniu koronawirusem, jego objawami oraz koniecznymi do podjęcia działaniami w przypadku podejrzenia zachorowania wśród mieszkańców ośrodka. Ponadto, Urząd do Spraw Cudzoziemców, wspólnie z lekarzem, konsultantem ds. medycznych, współpracującym na stałe z Urzędem, przygotował własny materiał informacyjno-edukacyjny na temat właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego oraz objawów, na jakie należy zwracać uwagę. Materiał ten wraz z instrukcją mycia rąk został przetłumaczony na języki: angielski, rosyjski i ukraiński i w dniu 28 lutego 2020 r. został rozesłany do wszystkich ośrodków dla cudzoziemców. Dodatkowo, Urząd do umieścił na swojej stronie internetowej informację dla cudzoziemców nt. zapobiegania zarażeniu się koronawirusem, która udostępniona została w kilku językach obcych.