Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki zdrowotnej dla pacjentów w stanie nagłym w innych podmiotach niż jednoimienne szpitale zakaźne z dnia 2020-03-24.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.38.2020
Data sprawy:
2020-03-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki zdrowotnej dla pacjentów w stanie nagłym w innych podmiotach niż jednoimienne szpitale zakaźne.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi sygnalizujące, że nie jest w pełni zapewniona opieka zdrowotna osobom w stanie nagłym, w szczególności w przypadku problemów kardiologicznych, nadciśnienia, stomatologicznych, a także osób posiadających przewlekłe choroby i cierpiących onkologicznie oraz wymagających niezwłocznie rehabilitacji. Realność niebezpieczeństwa dla pacjentów związana z niedostatecznym zabezpieczeniem świadczeń zdrowotnych w stanie nagłym potwierdzają również docierające do Rzecznika informacje ze środków masowego przekazu. Powyższe wskazuje na istotne ograniczenia w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie pacjenci nie posiadają jasnej informacji, gdzie mogą otrzymać świadczenie zdrowotne w przypadku ograniczenia przyjęć w danej placówce medycznej. Sytuacja ta stanowi bez wątpienia realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Jak wynika z komunikatu Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego. Jednocześnie Centrala NFZ przypomina, że niektóre ze świadczeń mogą być udzielane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Bezspornym jest, że telemedycyna pozwoli w niektórych przypadkach zapewnić ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych. Niemniej jednak, występują sytuacje, w których teleporada oraz odwołanie czy przesunięcie wizyty są niemożliwe. W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o poinformowanie jakie działania Ministerstwo planuje podjąć, w celu ochrony życia i zdrowia pacjentów niezarażonych koronawirusem.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-08-18
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z 18 sierpnia 2020 r. poinformowała, że w związku z przypadkami nieuprawnionego ograniczania przez świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, dostępności do świadczeń, w tym zamykania miejsc udzielania świadczeń, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 24 marca br. opublikowała komunikat, w którym przypomniała wszystkim świadczeniodawcom, o obowiązkach wynikających z zawartej umowy tj.: a) zapewnienia przez świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej dostępności do świadczeń: lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy b) udzielania świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy. Sekretarz Stanu podkreśliła jednocześnie, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju ograniczenia i restrykcje chroniące pacjentów i personel przed zwiększonym ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 były niezbędne i mogły powodować miejscowe trudności organizacyjne i utrudniony dostęp do lekarzy i leczenia ze względu na narastające obciążenie systemów opieki zdrowotnej, konieczność przekształcenia szpitali w jednoimienne szpitale zakaźne, konieczność poddania się kwarantannie lub zachorowania wśród personelu medycznego. Obecnie większość świadczeniodawców powróciło do udzielania świadczeń w pełnym zakresie. Jednocześnie sytuacja jest na bieżąco monitorowana i w razie konieczności podejmowane będą niezbędne kroki.