Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie praw osób pozbawionych wolności w czasie epidemii z dnia 2020-03-27.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.571.2.2020
Data sprawy:
2020-03-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie praw osób pozbawionych wolności w czasie epidemii.

Obserwując toczącą się dyskusję publiczną dotyczącą koronowirusa Rzecznik Praw Obywatelskich odnosi wrażenie, że sytuacja osób pozbawionych wolności nie zajmuje w przestrzeni publicznej należytej uwagi. W wypowiedziach przedstawicieli władz i publicznej debacie trudno doszukać się odniesień do osób pozbawionych wolności, propozycji rozwiązań dla tej grupy. Rzecznik zwraca uwagę na konieczność ochrony osób pozbawionych wolności nie tylko przed zarażeniem i skutkami COVID-19, ale również na zapewnienie tym osobom odpowiedniej opieki medycznej i psychologicznej. Kluczowym elementem dla zapobiegania zakażeniu w miejscach detencji jest wykonywanie w jak najszerszym zakresie testów na obecność koronawirusa osobom, które w tych miejscach przebywają. Rzecznik widzi głęboką potrzebę dokonania przez instytucje państwowe przeglądu stosowanych środków i procedur oraz posiadanych zasobów, w celu zapewnienia, że nie narażają one osoby pozbawione wolności na ryzyko zarażenia COVID-19, nie ograniczają praw tych osób i gwarantują ochronę przed wszelkimi formami złego traktowania. W związku powyższym Rzecznik zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o poinformowanie o podjętych działaniach mających na celu ochronę praw osób pozbawionych wolności.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-05-12
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z 12 maja 2020 r. podkreślił, że osoby zatrzymane lub doprowadzone w celu wytrzeźwienia, które są umieszczane w policyjnych miejscach prawnej izolacji, korzystają w pełni z przysługujących im praw. Są one poddawane badaniom lekarskim na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję. Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 2 lit. c wymienionego rozporządzenia, osobę zatrzymaną poddaje się badaniu lekarskiemu w przypadku, gdy m.in. z posiadanych przez Policję informacji lub okoliczności zatrzymania wynika, że osobą zatrzymaną jest osoba chora zakaźnie. Ponadto, do wszystkich komend wojewódzkich/Stołecznej Policji została przesłana Procedura postępowania w stosunku do osoby podejrzanej o COVID-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem z dnia 13 marca 2020 r., zaakceptowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA. Osoby zatrzymane, z podejrzeniem objawów COVID-19 lub wobec których istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, są umieszczane w wyodrębnionych PdOZ przeznaczonych wyłącznie dla osób z objawami zakażenia lub podejrzeniem choroby. Policjanci pełniący służbę w policyjnych miejscach prawnej izolacji, w przypadku kontaktu z osobą z podejrzeniem objawów COVID-19 lub wobec których istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, podlegają procedurom na zasadach ogólnych. Komenda Główna Straży Granicznej poinformowała z kolei, że personel medyczny zatrudniony w strzeżonych ośrodkach został zapoznany z zasadami postępowania – opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA – w stosunku do osób podejrzanych o COVID-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem. Ponadto jest utrzymywany stały kontakt z właściwym miejscowo Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Jednocześnie w miejscach detencji wprowadzono codzienną dezynfekcję części wspólnych obiektu. Cudzoziemcom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, pracownikom i personelowi medycznemu, a także personelowi sprzątającemu zapewniono odpowiednie preparaty dezynfekcyjne oraz środki higieniczne, w tym maseczki ochronne i rękawiczki.