Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niewystarczającego zagwarantowania świadczeń socjalnych pracownikom służby zdrowia w czasie walki z COVID-19 z dnia 2020-03-27.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.7052.2.2020
Data sprawy:
2020-03-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niewystarczającego zagwarantowania świadczeń socjalnych pracownikom służby zdrowia w czasie walki z COVID-19.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje uwagi związane z kwestią niewystarczającego zagwarantowania świadczeń socjalnych pracownikom służby zdrowia w czasie walki z COVID-19. Jednym z postulatów jest o zwiększenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres choroby i przymusowej kwarantanny dla personelu medycznego w związku z jego bezpośrednim zaangażowaniem w zwalczanie szerzenia się wirusa Covid-19 i dużym narażeniem na kontakt z osobami zakażonymi. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o rozważenie postulatu zwiększenia dla tej grupy ubezpieczonych podstawy wymiaru zasiłku chorobowego do 100%, tak by nie ponieśli zbyt daleko posuniętych konsekwencji finansowych w czasie zwiększonego prawdopodobieństwa czasowego odsunięcia od pracy w czasie epidemii.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-04-07
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia pismem z dnia 7 kwietnia 2020 r. poinformował Rzecznika, że do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodano art. 4c, zgodnie z którym w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.