Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pakietu osłonowego dla firm, wspierającego utrzymanie miejsc pracy z dnia 2020-04-03.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7042.24.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pakietu osłonowego dla firm, wspierającego utrzymanie miejsc pracy.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że przyjęte 31 marca br. w trybie pilnym rozwiązania ustawowe zawierają niestety błędne rozwiązanie, które blokuje niezwłoczne wprowadzenia pakietu osłonowego dla firm,

wspierającego utrzymanie miejsc pracy.

Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie takie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Rzecznik zauważył jednak, że w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewidziano obowiązek Prezesa GUS ogłaszania w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" kwoty przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale w terminie do 7 roboczego dnia drugiego miesiąca każdego kwartału. Oznacza to, że ogłoszenie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. zostanie dokonane do dnia 7 maja 2020 r. Dopiero zatem od daty tego ogłoszenia możliwe będzie uruchomienie całego mechanizmu dofinansowania wynagrodzeń pracowniczych.

W związku z tym Rzecznik zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przedstawienie stanowiska w kwestii możliwości skorygowania tej błędnej regulacji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-04-15
Opis odpowiedzi:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 15 kwietnia 2020 r. poinformowała Rzecznika, że do momentu wydania przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, komunikatu w sprawie ogłoszenia przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2020 roku w toku rozpoznania wniosków przedsiębiorców stosuje się, zgodnie z zapisami ustawowymi, komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 roku.