Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie zapewnienia pomocy przedsiębiorcom z dnia 2020-04-06.

Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7100.9.2020
Data sprawy:
2020-04-06
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie zapewnienia pomocy przedsiębiorcom.

W szczególnym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje ochrona praw polskich przedsiębiorców. Ostatnie tygodnie pokazują, że przedsiębiorcy są ważnym i niezastąpionym ogniwem polskiej gospodarki i społeczeństwa. W związku z tym Rzecznik z uwagą monitoruje działania rządu i właściwych ministrów na rzecz zapewnienia im wszelkiej pomocy, pozwalającej na kontynuowanie działalności gospodarczej, w tym tak ważnej – pomocy finansowej w obliczu wyzwań i zagrożeń związanych z epidemią.

W dniu 31 marca 2020 r. została uchwalona, w trybie pilnym, ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta przewiduje możliwość udzielenia mikro przedsiębiorcom pożyczek do wysokości 5000 zł. Pożyczek tych mają udzielać starości ze środków Funduszu Pracy poprzez powiatowe urzędy pracy. Tymczasem, samorządowcy już obecnie podnoszą, że zasoby finansowe urzędów pracy nie pozwolą na zaspokojenie potrzeb wszystkich przedsiębiorców formalnie uprawnionych do uzyskania takiej pożyczki.

W ocenie Rzecznika przyjęcie jakiegokolwiek kryterium wyboru uprawnionego przedsiębiorcy, na przykład według kolejności zgłoszeń, prowadzi do naruszenia konstytucyjnej zasady równości oraz stanowi zagrożenie dla przetrwania tej szczególnej grupy przedsiębiorców.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Minister Rozwoju z prośbą o przedstawienie stanowiska w kwestii zapewnienia przedsiębiorcom równego dostępu do mikropożyczek.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-04-06
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 28 kwietnia 2020 r. poinformowała Rzecznika, że po wyczerpaniu środków Funduszu Pracy, starostwie mogą starać się o dodatkowe środki z rezerwy, o której mowa w art. 31q ust. 5 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, uruchomionej przez ministra właściwego ds. pracy. Nabór wniosków o dodatkowe środki rezerwy Funduszu Pracy uruchomiony został dnia 1 kwietnia 2020 r jest on w trybie ciągłym, a wnioski są rozpatrywane na bieżąco.