Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie aplikacji "Kwarantanna domowa" z dnia 2020-04-15.

Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.501.75.2020
Data sprawy:
2020-04-15
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie aplikacji "Kwarantanna domowa".

Do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają głosy zaniepokojonych obywateli, którzy mają wątpliwości co do tego, czy korzystanie z aplikacji „Kwarantanna domowa” nie narusza ich prawa do ochrony danych osobowych.

Jest to szczególnie istotne teraz, kiedy zgodnie z art. 7e ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych został wprowadzony obowiązek zainstalowania i używania aplikacji przez osoby poddane kwarantannie.

W ocenie Rzecznika konieczne jest zapewnienie, aby narzędzia wykorzystywane w tym zakresie przez państwo mieściły się w konstytucyjnym standardzie ochrony prywatności i autonomii informacyjnej jednostki, a także spełniały wymogi przewidziane w unijnym. Zdaniem Rzecznika Prezes UODO jako organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych oraz organ nadzorczy w rozumieniu RODO powinien badać te rozwiązania i zabierać głos w debacie publicznej. Trzeba bowiem zauważyć, że zgodnie z art. 57 ust 1 lit. c RODO organ nadzorczy doradza, zgodnie z prawem państwa członkowskiego, parlamentowi narodowemu, rządowi oraz innym instytucjom i organom w sprawie aktów prawnych i administracyjnych środków ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem. Byłoby zatem cenne, gdyby Prezes UODO zajął stanowisko w sprawie rozważanych i proponowanych rozwiązań i ich wpływu na ochronę danych.

W związku z tym Rzecznik zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z prośbą o zbadanie przyjętych lub planowanych rozwiązań pod kątem ich zgodności z prawem ochrony danych osobowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-06-19
Opis odpowiedzi:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w piśmie z 19 czerwca 2020 r. wyjaśnił, iż obecnie działania organu nadzorczego polegają nie tylko na prowadzeniu konsultacji z Ministrem Cyfryzacji w sprawie aplikacji wspierających walkę z pandemią COVID-19, ale także na udziale w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD), gdzie przedstawiciele UODO uczestniczą w wypracowaniu rozwiązań zapewniających w okresie zwalczania pandemii właściwy stopień ochrony prywatności i zgodności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO. Informacje na ten temat są systematycznie publikowane na stronach internetowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach swoich kompetencji wynikających z art. 57 ust 1. lit. c RODO organ nadzorczy w czasie pandemii COVID-19 udziela także odpowiedzi na liczne pytania, zarówno podmiotów publicznych, jak i osób fizycznych, dotyczące przetwarzania danych osobowych w czasie pandemii COVID-19. Dostrzeżone i rozstrzygnięte problemy prawne również przedstawiane są na stronie internetowej Urzędu z rekomendacjami organu nadzorczego.