Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga Rzecznika Praw Obywatelskich o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku z dnia 2020-04-20.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.52.2020
Data sprawy:
2020-04-20
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania cywilnego (ŻPC)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga Rzecznika Praw Obywatelskich o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.

W dniu 14 lutego 2012 roku W.H. złożył w Sądzie Rejonowym wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po H.H., i o stwierdzenie nabycia spadku po S.H. Podkreślenia wymaga, że w dacie zainicjowania ww. postępowania w obrocie prawnym funkcjonowało już prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po H.H., tj. postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 11 września 2006 roku. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich biorąc pod uwagę, że w obrocie prawnym funkcjonują obecnie dwa prawomocne postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po H.H., a zatem mające ten sam przedmiot rozstrzygnięcia, zasadne jest wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem z dnia 10 października 2012 r. Postanowienie objęte niniejszą skargą zostało wydane z naruszeniem prawomocności materialnej prawomocnego wcześniejszego postanowienia, doszło zatem do naruszenia powagi rzeczy osądzonej. Rzecznik zdecydował się wnieść skargę o wznowienie postępowania, ponieważ w jego ocenie funkcjonowanie w obrocie dwóch prawomocnych postanowień stwierdzających nabycie spadku po tej samej osobie stanowi naruszenie praw, które na mocy Konstytucji, przysługują uczestnikom postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej H.H., tj. przede wszystkim prawa do sądu, prawa do dziedziczenia oraz zasad zaufania do państwa i bezpieczeństwa prawnego.