Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zawieszenia przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych funkcjonariuszom straży ochrony kolei z dnia 2020-04-21.

Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
WZF.7043.54.2020
Data sprawy:
2020-04-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zawieszenia przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych funkcjonariuszom straży ochrony kolei.

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV w art. 15 zzzy ust. 1 pkt 5 wskazuje, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się

przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych funkcjonariuszy straży ochrony kolei. Zawieszenie in gremio wszystkich badań lekarskich i psychologicznych jest, w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, ryzykowne.

Rzecznik zauważył, że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 i 5 w zw. z ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży

ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności badania kontrolne (w tym psychologiczne) funkcjonariuszy straży ochrony kolei przeprowadza się także – poza terminami wynikającymi z częstotliwości badań okresowych – w przypadku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem użycia broni albo po stwierdzeniu, że funkcjonariusz w czasie pracy był w stanie nietrzeźwości lub pod działaniem substancji psychoaktywnych. Zawieszenie przeprowadzania

wszystkich badań lekarskich i psychologicznych może prowadzić do nadużyć, względnie utrudnić właściwym przełożonych szybką i adekwatną decyzję na zauważone w służbie nieprawidłowości.

W związku z tym Rzecznik zwrócił się do Ministra Infrastruktury z prośbą o wyjaśnienie powyższej kwestii.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-06-29
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury w piśmie z 29 czerwca 2020 r. poinformował, iż aktualnie Ministerstwo Infrastruktury planuje w ramach kolejnych zmian ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przywrócić zasady przeprowadzania badań w sposób, w jaki odbywały się przed wybuchem epidemii.