Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pracowników przygranicznych z dnia 2020-04-22.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.21.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pracowników przygranicznych.

W związku z działaniami mającymi na celu powstrzymanie rozszerzania epidemii COVID – 19 w napływającej do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich korespondencji coraz częściej pojawia się problem, z jakim aktualnie borykają

się pracownicy przygraniczni.

Z uwagi na konieczność odbywania kwarantanny w związku z przekraczaniem granicy państwowej ci pracownicy są pozbawiani możliwości zarobkowania i uzyskania środków utrzymania. Rzecznik podkreślił, że osoby zamieszkujące

pogranicze polsko – niemieckie czy polsko – czeskie często całymi rodzinami pracują za granicą i w takim przypadku ich sytuacja życiowa jest szczególnie trudna.

W związku z tym Rzecznik zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o informację, czy w resorcie są podejmowane prace mające na celu wprowadzenie jakichś mechanizmów ochronnych dla tej grupy

obywateli.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-05-20
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 20 maja 2020 r. wyjaśnił, że na podstawie przepisów UE dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dla instytucji ubezpieczeniowych państw należących do UE/EOG i Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii, a także pracodawców, bez znaczenia jest czy dana osoba, do której mają zastosowanie np. polskie przepisy ustawy o świadczeniach chorobowych, poddana jest na podstawie decyzji właściwych instytucji/organów kwarantannie w Polsce, czy za granicą. Zdarzenie takie traktowane jest tak, jak gdyby osoba ta była poddana kwarantannie na terytorium państwa, w którym jest zatrudniona/wykonuje działalność i z tego tytułu jest objęta ubezpieczeniem społecznym tego państwa. W przypadku, gdy dana osoba jest objęta ubezpieczeniem chorobowym na obszarze Polski (np. jako pracownik, zleceniobiorca czy osoba prowadząca działalność gospodarczą) to przysługuje jej świadczenie z tytułu choroby - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 Kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.W celu uzyskania świadczenia z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne "Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy". Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek (tj. pracodawcy, zleceniodawcy). Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.