Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 2020-04-30.

Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.566.2.2020
Data sprawy:
2020-04-30
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Rzecznik Praw Obywatelskich pozytywnie ocenia projekt ustawy. Stanowi on bowiem wykonanie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym Trybunał uznał, że praktyka polskich sądów, zgodnie z którą w chwili przejścia postępowania w sprawach nieletnich w tryb postępowania rozpoznawczego, dla przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku, nie było wymagane wydanie odrębnego postanowienia, narusza art. 5 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Z jednej strony oznaczało to brak wskazania konkretnego terminu, na który takie pozbawienie wolności następowało z drugiej natomiast, wobec braku postanowienia, uniemożliwiało jego zaskarżenie. Z aprobatą należy ocenić również dodanie przepisu nakładającego na sąd obowiązek okresowej kontroli zasadności pobytu nieletniego w schronisku, także po skierowaniu sprawy na rozprawę. Projekt należałoby uzupełnić jedynie o wskazanie sądu, który będzie rozpoznawał zażalenia na postanowienia o umieszczeniu nieletniego w schronisku, jak i przedłużeniu stosowania tego środka.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: