Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazania danych z rejestru PESEL Poczcie Polskiej z dnia 2020-04-30.

Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.501.119.2020
Data sprawy:
2020-04-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazania danych z rejestru PESEL Poczcie Polskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich z zaniepokojeniem przyjął informację, że Poczta Polska w dniu 22 kwietnia br. otrzymała, za zgodą Ministra Cyfryzacji, dane obywateli z rejestru PESEL. Jako podstawę prawną przekazania danych wskazano art. 99 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej jako: ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia).

Rzecznik zauważył, że w obecnym stanie prawnym wskazuje się, że przepis art. 99 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia uniemożliwia zrekonstruowanie normy postępowania organu administracji publicznej bez sięgania do innych norm ustawowych odnoszących się do organizacji wyborów. Obecnie nie istnieją przepisy, które pozwalałyby na taką rekonstrukcję albowiem w polskim systemie prawnym nie funkcjonują obecnie przepisy, które

umożliwiałyby powszechne głosowanie korespondencyjne. Źródłem takich przepisów nie może być ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która jest dopiero procedowana w Senacie RP.

W ocenie Rzecznika brak systemu norm prawa materialnego i proceduralnego dotyczących głosowania korespondencyjnego, uchwalonych zgodnie z zasadami prawidłowej legislacji mających źródło w Konstytucji powoduje, że przekazanie danych Poczcie Polskiej S.A. powoduje naruszenie konstytucyjnej zasady oraz zasad ochrony prywatności i autonomii informacyjnej jednostki.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra Cyfryzacji z prośbą o przedstawienie wyjaśnień w niniejszej sprawie, w szczególności zaś wskazanie podstawy prawnej podjętych działań.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-05-04
Opis odpowiedzi:
Minister Cyfryzacji pismem z dnia 4 maja 2020 r. poinformował Rzecznika, że dane Poczcie Polskiej S.A. zostały przekazane na mocy ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21, która weszła w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r. Ustawodawca zobligował Ministra Cyfryzacji do przekazania w terminie dwóch dni od dnia złożenia wniosku przez operatora pocztowego danych z rejestru PESEL, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na względzie należy mieć tu decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. polecającą Poczcie Polskiej S.A. przygotowanie przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP. Ponadto, ww. ustawa nie uzależnia przekazania danych od wejścia w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która procedowana jest obecnie w Senacie. Minister podkreślił również, że Poczta Polska S.A., zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 września 2014 r. posiada już dostęp do rejestru PESEL, w związku z realizacją zadań wynikających ustawy o opłatach abonamentowych.