Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami z dnia 2020-05-05.

Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.516.1.2018
Data sprawy:
2020-05-05
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

Komitet ONZ do spraw Praw Osób z Niepełnosprawnościami w 2018 r. rozpatrzył pierwsze sprawozdanie okresowe rządu z realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Komitet wezwał rząd do wdrożenia rekomendacji oraz zaleca, aby dokument ten został przekazany do analizy i podjęcia odpowiednich działań członkom rządu i Parlamentu, urzędnikom w odpowiednich ministerstwach, władzach lokalnych i właściwym grupom zawodowym, a także mediom, wykorzystującym nowoczesne strategie komunikacji społecznej. Ponadto Komitet wyraził oczekiwanie, że Polska szeroko rozpowszechni rekomendacje wśród organizacji pozarządowych i organizacji osób z niepełnosprawnościami, a także wśród samych osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin. Rzecznik Praw Obywatelskich niestety zauważa, że rekomendacje Komitetu wciąż nie zostały przetłumaczone na język polski, ale także na Polski Język Migowy, czy opracowane w języku łatwym do czytania oraz dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Podkreślenia również wymaga, że Komitet krytycznie ocenił sposób ukształtowania ochrony prawnej przed dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność. Aktualne brzmienie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania chroni osoby z niepełnosprawnościami przed nierównym traktowaniem wyłącznie w dostępie do rynku pracy i kształcenia zawodowego. Nie zapewnia jej natomiast w zakresie dostępu i warunków korzystania z zabezpieczenia społecznego czy oferowanych publicznie usług. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania zajęcie stanowiska w odniesieniu do wskazanych zagadnień.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-07-01
Opis odpowiedzi:
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania w piśmie z 1 lipca 2020 r., odnosząc się do kwestii uwag końcowych Komitetu [ONZ] do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych dotyczących pierwszego sprawozdania Polski z wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, poinformowała, że zarówno Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak i odpowiednie resorty odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych zapisów konwencji podejmują działania mające na celu jak najpełniejszą realizację zaleceń. Można przy tym wskazać m.in. projektowaną Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030, programy realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego, czy programy i ustawy realizujące rządowy Program Dostępność Plus. Należy jednak zauważyć, że niektóre z zaleceń Komitetu wymagają dłuższej perspektywy czasowej na ich realizację, a niektóre wymagają głębszej analizy stanu prawnego. Kwestie związane z sytuacją niepełnosprawnych kobiet znajdują się w obszarze szczególnego zainteresowania Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Wyrazem tego jest m.in. wyróżnienie tej problematyki w projekcie Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030. Wśród planowanych działań znajduje się w szczególności wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie zapewnienia dostępności usług ginekologiczno-położniczych dla kobiet z niepełnosprawnościami, jak również przegląd ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.