Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przewlekłości w rozpatrywaniu wniosków o wypłatę pomocy suszowej za rok 2019 z dnia 2020-05-05.

Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.7.2020
Data sprawy:
2020-05-05
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przewlekłości w rozpatrywaniu wniosków o wypłatę pomocy suszowej za rok 2019.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważa, że podawane publicznie przez Ministerstwo informacje o tym, że na wypłatę pomocy suszowej za ubiegły rok oczekuje około 35 tysięcy gospodarstw oraz że rekompensaty wypłacono już około 220 tysiącom wnioskujących, budzą wątpliwości co do ich rzetelności w związku z treścią informacji udostępnionych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z którą do rozpatrzenia pozostało nadal ponad 215 tysięcy wniosków. Sprawa ta ma nie tylko istotne znaczenie z perspektywy ochrony praw rolników ale również jest istotna z punktu widzenia konstytucyjnego prawa do informacji publicznej. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o podanie precyzyjnych informacji dotyczących liczby rolników, którzy otrzymali pomoc po suszy w 2019 r. wraz z podaniem sumy wypłaconych kwot i średnich danych przypadających na jedno gospodarstw.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-06-02
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z 2 czerwca 2020 r. poinformował, że zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji na dzień 29 maja 2020 r. pomoc w formie dotacji w związku z wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, o której mowa, w § 13v rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została wypłacona 261.746 beneficjentom na kwotę 1.239,6 mln zł, w tym 35.739 beneficjentom zostały wypłacone zaliczki na kwotę 89,35 mln zł. Natomiast na rozpatrzenie wniosków i wypłatę pomocy w wysokości ok.1.054,97 mln zł oczekuje 126.407 producentów rolnych, w tym 35.739 producentów rolnych, którzy otrzymali zaliczki. Jednocześnie Podsekretarz Stanu wskazał, że powyższą pomoc otrzymali wszyscy producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody w wyniku wystąpienia w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej i jednocześnie do 5 tys. zł, a także spełniali warunki do przyznania pomocy. Natomiast nie ma możliwości określenia, jaką liczbę beneficjentów pomocy stanowią małe gospodarstwa rolne, gdyż nie jest to kryterium przyznawania pomocy.