Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Starosty zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania oraz pozwolenia na budowę z dnia 2020-05-07.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7200.1.2020
Data sprawy:
2020-05-07
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Starosty zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania oraz pozwolenia na budowę.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich zaskarżona decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, akceptując rozstrzygnięcie Starosty o udzieleniu pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w znacznych rozmiarach, nie tylko rażąco narusza przepisy prawa materialnego, ale również godzi w uzasadnione interesy społeczności lokalnej, pozbawionej możliwości wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym udzielenia zgody na realizację inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne zamieszkiwanej przez społeczność miejscowości. Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę winno być poprzedzone przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W niniejszej sprawie postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie zostało jednakże przez organ przeprowadzone. Jak wynika z uzasadnienia decyzji Starosty, postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Inwestorowi pozwolenia na budowę oraz na zmianę sposobu użytkowania zakończyło się po 4 dniach wydaniem decyzji w całości zgodnej z wnioskiem Inwestora.

Rzecznik zauważa, że to na organie ciąży obowiązek podjęcia, zgodnie z art. 7 k.p.a., wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Organ winien starannie ustalić potencjalne oddziaływanie inwestycji na sąsiednie nieruchomości, poprzestanie natomiast na zapewnieniu Inwestora, że oddziaływanie inwestycji ograniczone jest do jej granic jest, w ocenie Rzecznika, niewystarczające. Powyższe skutkuje pominięciem i nierozważeniem słusznego interesu właścicieli nieruchomości położonych w zasięgu oddziaływania inwestycji. Kwestia oddziaływania inwestycji na działki sąsiednie została w zasadzie przemilczana przez organ.

 


Data odpowiedzi:
2020-12-16
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z 16 grudnia 2020 r., sygn. akt VII SA/Wa 839/20).
W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zaskarżona decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego akceptując rozstrzygnięcie Starosty o udzieleniu pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w znacznych rozmiarach, nie tylko w sposób rażący narusza przepisy prawa materialnego, ale również godzi w uzasadnione interesy społeczności lokalnej, pozbawionej możliwości wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym udzielenia zgody na realizację inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne zamieszkiwanej przez społeczność miejscowości. Zdaniem Sądu, w odniesieniu do wydanej przez Starostę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Inwestorowi pozwolenia na budowę oraz zmianę sposobu użytkowania, zasadnie Wojewoda Mazowiecki ocenił, że decyzja ta została wydana z „rażącym" naruszeniem prawa. Wątpliwości Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego odnośnie prawidłowego zakwalifikowania omawianego przedsięwzięcia należy ocenić jako nieudaną próbę uchylenia się od ich rozstrzygnięcia. GINB jako instancja odwoławcza był zobowiązany wątpliwości te rozpoznać, gdyż kwestia ta bezpośrednio rzutowała na ocenę prawną, czy przedmiotowa decyzja Starosty została wydana z rażącym naruszeniem przepisów, poprzez błędne uznanie przez organ, że wydanie Inwestorom ww. decyzji nie wymagało przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. GINB próbując wykazać rzekome wątpliwości interpretacyjne, w istocie rzeczy zaniechał rozważenia, jak planowane przedsięwzięcie powinno zostać zakwalifikowane z punktu widzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.