Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie wynagrodzeń z dnia 2020-05-07.

Adresat:
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Sygnatura:
WZF.7044.5.2020
Data sprawy:
2020-05-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie wynagrodzeń.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwracają się funkcjonariusze i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie niedotrzymania warunków porozumienia zawartego w dniu 29 stycznia 2020 r. pomiędzy Kierownictwem KAS, a Komitetem Protestacyjnym w zakresie realizacji postulatów płacowych. Zdaniem wnioskodawców sygnały uzyskiwane przez nich świadczą o tym, że strona rządowa zamierza wycofać się z podjętych zobowiązań. Podkreślenia wymaga, że porozumienie to zostało zatwierdzone przez Ministra Finansów. Rzecznik zauważa, że pracownicy i funkcjonariusze KAS wykonują zadania z zakresu realizacji m.in. ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej ponadto, w trudnej obecnie sytuacji epidemicznej i gospodarczej dbają o zachowanie prawidłowego obrotu handlowego z zagranicą, jak również biorą aktywny udział w walce z koronawirusem, na równi z innymi służbami mundurowymi.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z prośbą o informację w zakresie stanu realizacji zawartych porozumień i uzgodnień w zakresie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-05-18
Opis odpowiedzi:
Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej w piśmie z 18 maja 2020 r. poinformowała, że znane są jej obawy dotyczące realizacji przedmiotowego Porozumienia. Na bieżąco prowadzona jest korespondencja w tej sprawie ze związkami zawodowymi, a w dniu 14 maja 2020 r. w gmachu Ministerstwa Finansów odbyło się spotkanie Kierownictwa Krajowej Administracji Skarbowej z przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego, którego przedmiotem były kwestie związane z podwyżkami wynagrodzeń/uposażeń dla pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Strony uzgodniły, że nadal obowiązują zapisy wynikające z Porozumienia zawartego w dniu 29 stycznia 2020 r. Uzgodniono także, że wypłata podwyżek kwot bazowych dla członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz pracowników niemnożnikowych w wysokości 6% nastąpi do końca maja, nie później jednak niż do 10 czerwca bieżącego roku.