Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie braku dostępu zdających do szczegółowych zasad oceniania zadań na egzaminie maturalnym z matematyki z dnia 2020-05-21.

Adresat:
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Sygnatura:
XI.7036.15.2020
Data sprawy:
2020-05-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie braku dostępu zdających do szczegółowych zasad oceniania zadań na egzaminie maturalnym z matematyki.
Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek w sprawie dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego z matematyki dla zdających ze stwierdzoną dyskalkulią. Podniesiony w nim problem dotyczy w szczególności braku dostępu zdających do szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.
W ocenie Rzecznika szczegółowe zasady oceniania poszczególnych zadań na egzaminie maturalnym z matematyki powinny być publicznie dostępne za pośrednictwem stron internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Brak informacji o tych kryteriach, a także o zasadach stosowanych w ubiegłych latach, utrudnia rzetelne przygotowanie się do tej części egzaminu, tak zdającym przystępującym do egzaminu po raz pierwszy, jak i dla tych, którzy podchodzą do niego kolejny raz. Należy przy tym zauważyć, że w przypadku innych przedmiotów szczegółowe zasady oceniania prac egzaminacyjnych bez trudu można odnaleźć na stronie CKE w zamieszczanych na niej informatorach. Taki stan rzeczy stawia zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym z dyskalkulią, w gorszej sytuacji od pozostałych absolwentów pozbawiając ich informacji, na co w szczególności należy zwrócić uwagę rozwiązując arkusz i wypełniając kartę odpowiedzi. Natomiast wskazanie jako jedynego kryterium "pomysłu na zadanie" wydaje się nieprecyzyjne i nie niesie ze sobą żadnych konkretnych wytycznych co do zasad oceny, a egzaminatorom daje szerokie pole do interpretacji, co może doprowadzić do sytuacji, że podobne rozwiązania zadań nie będą ocenione w zbliżony sposób.
Biorąc powyższe pod uwagę, Rzecznik zwrócił się do Dyrektora z prośbą o poinformowanie, czy zostały opracowane szczegółowe zasady oceniania poszczególnych zadań na egzaminie maturalnym z matematyki, który odbył się w 2019 r. dla absolwentów uprawnionych do dostosowania warunków przeprowadzania tego egzaminu w związku z dyskalkulią oraz o przesłanie tych kryteriów w celu zapoznania się. Jeśli taki dokument nie został sporządzony, zwracam się z apelem o jego pilne przygotowanie i po przeprowadzeniu egzaminu w zbliżającej się sesji egzaminacyjnej upublicznienie go na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-05-27
Opis odpowiedzi:
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w piśmie z 27 maja 2020 r. poinformował, że od roku 2020 zasady oceniania rozwiązań zadań z matematyki na poziomie podstawowym będą uwzględniały szczegółowe zasady oceniania rozwiązań zadań dla osób ze stwierdzoną dyskalkulią, a zasady z roku 2019, zamieszczone na stronie www.cke.gov.pl. zostaną uzupełnione o informację na temat zasad oceniania rozwiązań zadań osób z dyskalkulią, które były stosowane w 2019 r.