Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie naruszenia zakazu organizowania w czasie stanu epidemii zgromadzeń ludności z dnia 2020-06-10.

Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.7018.460.2020
Data sprawy:
2020-06-10
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie naruszenia zakazu organizowania w czasie stanu epidemii zgromadzeń ludności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją administracyjną wymierzył karę pieniężną w kwocie 10 000 zł za naruszenie zakazu organizowania w czasie stanu epidemii zgromadzeń ludności w postaci spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że jej adresat nie podporządkował się regulacji zawartej w obowiązującym w dacie zdarzenia § 14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowiącym, że do odwołania zakazano zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu. Naruszenie tak określonego zakazu Powiatowy Inspektor Sanitarny ustalił na podstawie notatki sporządzonej przez funkcjonariusza Policji, protokołu ustnego zawiadomienia o przestępstwie, protokołu przesłuchania świadka (strony niniejszego postępowania), zapisu monitoringu zdarzenia oraz protokołu zatrzymania rzeczy (maseczek ochronnych, których rozdawanie zorganizowała strona).

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważa, że § 14 ust. 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Rada Ministrów ustanowiła trzy kategorie zakazów: zakaz organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy - Prawo o zgromadzeniach, zakaz innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz zakaz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju. Redakcja przytoczonego przepisu wskazuje jednoznacznie, że Rada Ministrów, wbrew art. 46 ust. 4 pkt 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, objęła zakazem nie tylko zgromadzenia ale również inne niż zgromadzenia imprezy, spotkania i zebrania. Skoro prawodawca wyodrębnił w tym przepisie takie rodzaje wydarzeń jak imprezy, spotkania i zebrania, to znaczy, że nie traktuje tych aktywności ludzi za zgromadzenia. Zakaz uczestniczenia w spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, nie jest zatem tożsamy z zakazem organizowania innych zgromadzeń ludności niż widowiska, o którym mowa w art. 46 ust. 4 pkt 4 ustawy. Naruszenie zakazu spotkań i zebrań, które z woli samego prawodawcy nie zostały zaliczone do zgromadzeń, nie może zatem stanowić podstawy do nałożenia przez organ inspekcji sanitarnej kary pieniężnej przewidzianej w art. 48a ust. 1 pkt 3 ustawy. Powołany przepis uprawnia bowiem państwowego powiatowego inspektora sanitarnego do wymierzenia kary pieniężnej w przypadku, gdy dana osoba naruszy zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności.

Ponadto, zdaniem Rzecznika żaden przepis ustawy o Policji nie przewiduje przekazywania informacji i danych osobowych pozyskanych przez Policję w ramach swoich ustawowych zadań organowi administracji państwowej jakim jest Powiatowy Inspektor Sanitarny, na potrzeby prowadzonego przez ten organ postępowania administracyjnego. Art. 14 ust. 2 ustawy o Policji określa w sposób jednoznaczny, że Policja wykonuje czynności na polecenie organu administracji państwowej wyłącznie w zakresie, w jakim ten obowiązek został określony w odrębnych ustawach. Przepisy odrębnych ustaw nie przewidują jednak udostępniania przez Policję informacji i danych osobowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 


Data odpowiedzi:
2020-07-23
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (decyzja z 23 lipca 2020 r., sygn. akt EP.906.44.2020).
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zauważył, że ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie wynika jednoznacznie w jakim charakterze działała skarżąca. Nie jest jasnym, czy skarżąca brała udział w zorganizowanym spotkaniu z innymi osobami, w celu rozdania im maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, jako Dyrektor Miejskiego Domu Kultury, a więc w związku z wykonywaniem przez nią czynności zawodowych lub zadań służbowych, co zwalniałaby ją zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. z obowiązku stosowania się do ograniczenia o którym mowa w § 14 ust. 1 tego rozporządzenia.. Konieczne jest więc przeprowadzenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, przy ponownym rozpoznaniu sprawy, postępowania wyjaśniającego w kierunku usunięcia wszystkich nasuwających wątpliwości, w szczególności wymagane jest przesłuchanie skarżącej.