Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu z dnia 2020-06-11.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.19.2019
Data sprawy:
2020-06-11
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu.

Zaskarżoną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy, którą określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu o obsadzie 1.028.000 sztuk. W motywach swojego rozstrzygnięcia przytoczyło dotychczasowy przebieg postępowania, w szczególności to, że decyzja Burmistrza zapadła w wyniku uprzedniego uchylenia przez Kolegium wydanej przez organ pierwszej instancji decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla ww. przedsięwzięcia.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich w zaskarżonej decyzji, Kolegium nie przeprowadziło w ogóle analizy zgodności planowanego przedsięwzięcia z postanowieniami planu miejscowego. Tymczasem, w dacie orzekania przez Kolegium, plan taki dla terenu, na którym to przedsięwzięcie jest planowane już obowiązywał. Zgodnie bowiem z § 6 pkt 1 i 3 planu miejscowego, na obszarach oznaczonych symbolem R (a planowane przedsięwzięcie miałoby zostać bowiem zrealizowane na terenie oznaczonym symbolem 3R) obowiązuje zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem inwestycji celu publicznego, natomiast na całym obszarze objętym planem ustalono zakaz lokalizowania nowych przedsięwzięć związanych z działalnością rolniczą w zakresie: chowu i hodowli zwierząt, przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego, utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego. Ponadto, Kolegium dopuściło się licznych uchybień, w szczególności o charakterze procesowym. Przykładowo można wskazać na przekroczenie granic swobody oceny dowodów poprzez odmówienie mocy dowodowej przedłożonych przez Rzecznika do sprawy opinii konsultantów krajowych z dziedzin psychologii klinicznej i zdrowia środowiskowego z uwagi na ich "ogólnikowość" i "teoretyczny" charakter, podczas gdy zostały one udzielone w oparciu o przedstawienie konkretnego prognozowanego oddziaływania zapachowego wynikającego z będącej w posiadaniu organu opinii Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Zdaniem Rzecznika Kolegium winno uchylić decyzję Burmistrza oraz utrzymać w mocy decyzję tego organu z 29 sierpnia 2019 r. odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia. Utrzymując w mocy decyzję Burmistrza i rozstrzygając sprawę wbrew obowiązującym ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sposób rażący naruszyło prawo.

 


Data odpowiedzi:
2020-11-20
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z 20 listopada 2020 r., sygn. akt IV SA/Po 1177/20).
W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zarówno organ odwoławczy, jak i organ I instancji, dopuściły się naruszenia przepisów postępowania administracyjnego, a naruszenia te miały wpływ na wynik sprawy. Zgodnie z art. 15 k.p.a., postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne i polega na tym, że organ odwoławczy rozpoznaje i rozstrzyga sprawę ponownie w oparciu o stan faktyczny i prawny obowiązujący w dniu wydania decyzji ostatecznej. Organ odwoławczy nie może ograniczać się do stanu sprawy z daty wydania decyzji przez organ pierwszej instancji, lecz musi uwzględnić stan faktyczny i prawny istniejący w dacie rozpatrywania odwołania. Sąd wskazuje, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydając zaskarżoną decyzję z 27 kwietnia 2020 r., rażąco naruszyło art. 153 p.p.s.a., ponieważ całkowicie zignorowało wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2020 r. Powyższy wyrok nigdy nie został przez Kolegium wykonany. W zaskarżonej decyzji Kolegium w ogóle nie uwzględniło tego wyroku, a wręcz pominęło milczeniem jego istnienie. Decyzja Kolegium jest bardzo lakoniczna i w sposób szczątkowy i niepełny opisuje stan faktyczny sprawy.