Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie naruszenia zakazu zgromadzeń z dnia 2020-06-15.

Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.613.100.2020
Data sprawy:
2020-06-15
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie naruszenia zakazu zgromadzeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją administracyjną wymierzył karę pieniężną w kwocie 10 000 zł za nieprzestrzeganie zakazu zgromadzeń. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że jej adresat nie podporządkował się regulacji zawartej w obowiązującym w dacie zdarzenia § 13 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowiącym, że do odwołania zakazano organizowania zgromadzeń w rozumieniu ustawy Prawo o zgromadzeniach, zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu. Naruszenie tak określonego zakazu Powiatowy Inspektor Sanitarny ustalił na podstawie notatki sporządzonej przez funkcjonariusza Policji. Rzecznik Praw Obywatelskich zauważa, że Powiatowy Inspektor Sanitarny nie zrealizował obowiązku wynikającego z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego i nie poinformował strony o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, tym samym nie zapewnił stronie czynnego udziału w tym postępowaniu. W tym więc zakresie zaskarżona decyzja administracyjna została wydana z rażącym naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego. Ponadto, zdaniem Rzecznika żaden przepis ustawy o Policji nie przewiduje przekazywania informacji i danych osobowych pozyskanych przez Policję w ramach swoich ustawowych zadań organowi administracji państwowej jakim jest Powiatowy Inspektor Sanitarny, na potrzeby prowadzonego przez ten organ postępowania administracyjnego. Art. 14 ust. 2 ustawy o Policji określa w sposób jednoznaczny, że Policja wykonuje czynności na polecenie organu administracji państwowej wyłącznie w zakresie, w jakim ten obowiązek został określony w odrębnych ustawach. Przepisy odrębnych ustaw nie przewidują jednak udostępniania przez Policję informacji i danych osobowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zauważyć należy zatem, że notatka służbowa została niezgodnie z prawem udostępniona Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, nie mogła ona również stanowić dowodu tego, co zostało w niej stwierdzone.

 


Data odpowiedzi:
2020-06-17
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (decyzja z 17 czerwca 2020 r., sygn. akt E.4403.424.2020.HH.5).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uchylił swoją decyzję w sprawie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 10.000 zł. Inspektor przy wydawaniu decyzji nie miał wiedzy o okolicznościach wskazanych przez stronę w odwołaniu, że w zgromadzeniu uczestniczyła bez swojej woli. Ponadto, obecnie zakaz zgromadzeń został znacznie złagodzony.
Oznacza to, że organ jest zobligowany do zastosowania art. 189c Kpa w niniejszej sprawie jako
okoliczność korzystna dla strony.