Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowanie się do zakazu przemieszczania się z dnia 2020-06-16.

Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.476.2020
Data sprawy:
2020-06-16
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowanie się do zakazu przemieszczania się.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją administracyjną wymierzył karę pieniężną w kwocie 5 000 zł za niezastosowanie się do zakazu przemieszczania się osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ustaleniem tego terytorium obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że jej adresat nie podporządkował się regulacji zawartej w obowiązującym w dacie zdarzenia § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowiącym, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkami wymienionymi w tym przepisie. Naruszenie tak określonego nakazu przemieszczania się Powiatowy Inspektor Sanitarny ustalił na podstawie notatki sporządzonej przez służby porządkowe. Rzecznik Praw Obywatelskich zauważa, że Powiatowy Inspektor Sanitarny nie zrealizował obowiązku wynikającego z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego i nie poinformował strony o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, tym samym nie zapewnił stronie czynnego udziału w tym postępowaniu. W tym więc zakresie zaskarżona decyzja administracyjna została wydana z rażącym naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego. Ponadto, zdaniem Rzecznika żaden przepis ustawy o Policji nie przewiduje przekazywania informacji i danych osobowych pozyskanych przez Policję w ramach swoich ustawowych zadań organowi administracji państwowej jakim jest Powiatowy Inspektor Sanitarny, na potrzeby prowadzonego przez ten organ postępowania administracyjnego. Art. 14 ust. 2 ustawy o Policji określa w sposób jednoznaczny, że Policja wykonuje czynności na polecenie organu administracji państwowej wyłącznie w zakresie, w jakim ten obowiązek został określony w odrębnych ustawach. Przepisy odrębnych ustaw nie przewidują jednak udostępniania przez Policję informacji i danych osobowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zauważyć należy zatem, że notatka służbowa została niezgodnie z prawem udostępniona Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, nie mogła ona również stanowić dowodu tego, co zostało w niej stwierdzone.

 


Data odpowiedzi:
2020-07-14
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (decyzja z 14 lipca 2020 r., sygn. akt N.906.82.2020).
W ocenie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego analiza przedstawionego stanu prawnego prowadzi do wniosku, że obowiązujące na dzień wydania niniejszej decyzji rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie zawiera w swojej treści zakazu, który stanowił podstawę do wymierzenia stronie kary pieniężnej decyzją organu I instancji. Podkreślenia wymaga, że w dacie sporządzenia notatki zachowanie strony stanowiło naruszenie obowiązków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jednak na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. zakaz o którym mowa § 5 rozporządzenia z dnia 31 marca 2020 r. został zniesiony. Rozporządzenie to zostało następnie uchylone w całości rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., a to z kolei rozporządzenie zostało uchylone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. Tym samym, organ, kierując się zasadą określoną w art. 189c k.p.a ., a także realizując zasadę legalizmu i praworządności, zobowiązany jest do zastosowania na gruncie niniejszej sprawy nowej, korzystniejszej dla strony regulacji. Wobec faktu, że opisane powyżej zachowanie strony nie podlega obecnie ukaraniu w drodze administracyjnej kary pieniężnej, organ postanowił uchylić decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w całości i umorzyć postępowanie.