Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad obliczania dodatku za wysługę lat w Służbie Więziennej z dnia 2020-06-19.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7040.4.2020
Data sprawy:
2020-06-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad obliczania dodatku za wysługę lat w Służbie Więziennej.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwracają się funkcjonariusze Służby Więziennej kwestionujący zasady obliczania dodatku za wysługę lat. Podnoszą oni niezgodność z konstytucyjną zasadą równości zasad obliczania dodatku za wysługę lat w porównaniu z innymi służbami mundurowymi. Problem ten był już przedmiotem wystąpienia RPO do Ministra Sprawiedliwości, jednak nie został do tej pory rozwiązany.

W wystąpieniu tym Rzecznik wskazał, że przy obliczaniu wysługi lat w Służbie Więziennej nie uwzględnia się zawodowej służby wojskowej oraz służby w innych formacjach mundurowych. Co prawda, pomimo upływu ponad 8 lat od terminu uzyskania odpowiedzi, regulujący niniejsze zagadnienie przepis art. 58 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej nie uległ zmianie, to jednak z wpływających wniosków wynika, że problem ten pozostaje aktualny.

Z odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości wynikało, że w kwestii ustalania stażu służby uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie dopatrzył się On dyskryminacji funkcjonariuszy Służby Więziennej w stosunku do funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Ponadto, Minister wykazał, że zagadnienie dodatku za wysługę lat nie jest jednolicie uregulowane w odniesieniu do funkcjonariuszy służb mundurowych innych niż Służba Więzienna. Zwrócił również uwagę, że przewidziany w ustawie o Służbie Więziennej sposób ustalania wysokości dodatku za wysługę lat na podstawie długości okresu służby w Służbie Więziennej jest swoistego rodzaju nagradzaniem funkcjonariuszy o długoletnim stażu służby w tej formacji mundurowej. Istotna jest też wysokość dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Rzecznik zauważył tymczasem, że przyjęcie przez Radę Ministrów w dniu 9 czerwca br. projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej wskazuje, że dotychczasowe regulacje dotyczące zasad ustalania wysługi lat w Służbie Więziennej nie spełniły swojej roli.

Z powyższych względów Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany treści przepisu art. 58 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej w zakresie, w jakim nie uwzględnia on okresów zatrudnienia poza jednostkami Służby Więziennej w pełnym wymiarze czasu pracy, a także służby w innych formacjach mundurowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2020-10-02
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie z 2 października 2020 r. poinformował, że problem dotyczący sposobu ustalania i wysokości dodatku z tytułu wysługi lat jest przedmiotem zainteresowania zarówno Ministra Sprawiedliwości, jak i kierownictwa Służby Więziennej. Po wysłuchaniu głosu Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz stanowiska wyrażonego przez gen. Jacka Kitlińskiego i kierownictwo Służby Więziennej, mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 i sytuację budżetu państwa, a także postulaty strony związkowej podjęto decyzję o powołaniu - celem wypracowania stanowiska w przedmiotowej kwestii - grupy roboczej, w skład której wejdą przedstawiciele wskazani przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz przedstawiciele wyznaczeni przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.