Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowania się do obowiązku poddania kwarantannie w związku z przekroczeniem granicy państwowej z dnia 2020-06-24.

Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
BPK.565.5.2020
Data sprawy:
2020-06-24
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowania się do obowiązku poddania kwarantannie w związku z przekroczeniem granicy państwowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją administracyjną wymierzył karę pieniężną w kwocie 5 000 zł za niezastosowanie się do obowiązku poddania kwarantannie w związku z przekroczeniem w dniu 1 kwietnia 2020 r. granicy państwowej w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania na terytorium RP. Naruszenie obowiązku poddania się kwarantannie Powiatowy Inspektor Sanitarny ustalił na podstawie notatki sporządzonej przez funkcjonariusza Policji. Rzecznik Praw Obywatelskich zauważa, że Powiatowy Inspektor Sanitarny nie zrealizował obowiązku wynikającego z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego i nie poinformował strony o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, tym samym nie zapewnił stronie czynnego udziału w tym postępowaniu. W tym więc zakresie zaskarżona decyzja administracyjna została wydana z rażącym naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego. Ponadto, zdaniem Rzecznika żaden przepis ustawy o Policji nie przewiduje przekazywania informacji i danych osobowych pozyskanych przez Policję w ramach swoich ustawowych zadań organowi administracji państwowej jakim jest Powiatowy Inspektor Sanitarny, na potrzeby prowadzonego przez ten organ postępowania administracyjnego. Art. 14 ust. 2 ustawy o Policji określa w sposób jednoznaczny, że Policja wykonuje czynności na polecenie organu administracji państwowej wyłącznie w zakresie, w jakim ten obowiązek został określony w odrębnych ustawach. Przepisy odrębnych ustaw nie przewidują jednak udostępniania przez Policję informacji i danych osobowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zauważyć należy zatem, że notatka służbowa została niezgodnie z prawem udostępniona Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, nie mogła ona również stanowić dowodu tego, co zostało w niej stwierdzone.

 


Data odpowiedzi:
2020-06-24
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (decyzja z 5 października 2020 r., sygn. akt NS-NZ.906.20.2020).
W ocenie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w postępowaniu I instancji naruszono zasadę czynnego udziału strony, nie zachodziła bowiem konieczność niezwłocznego wymierzenia kary ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia, gdyż kwarantanna w przypadku osób przekraczających granicę nie jest skutkiem ze styczności ze źródłem czynnika biologicznego, ale wynika z mocy rozporządzenia Rady Ministrów.