Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi na decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej z dnia 2020-06-25.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.11.2020
Data sprawy:
2020-06-25
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi na decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Skarżąca złożyła wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci informacji o całkowitym, poniesionym przez TVP S.A., koszcie produkcji wyemitowanego w dniu 10 października 2019 r. programu pt. "Inwazja". Wniosek obejmował kwotę netto i kwotę brutto. W uzasadnieniu wniosku Skarżąca wskazała, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 6 pkt 2 lit f ustawy o dostępie do informacji publicznej jest organem zobowiązanym do udzielenia wskazanej informacji jako informacji o majątku, którym dysponuje jednostka organizacyjna, która wykonuje zadania publiczne lub dysponuje majątkiem publicznym. Decyzją z dnia 10 grudnia 2019 r. TVP S.A. odmówiła udzielenia wnioskowanej informacji, wskazując, że prawo do informacji publicznej podlega w niniejszej sprawie ograniczeniu ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy zgodnie z art. 5 ust. 2 u.d.i.p. TVP S.A. powołując się na treść art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podniosła, że informacje o całościowych kosztach produkcji materiału "Inwazja" posiadają dla niej istotną wartość gospodarczą, która wyklucza ich udostępnienie.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich nie budzi wątpliwości, że TVP S.A. jest podmiotem wykonującym zadania publiczne, zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej. Wnioskowana informacja powinna zatem podlegać udostępnieniu jako informacja o majątku, którym dysponuje ten podmiot zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f u.d.i.p. Zdaniem Rzecznika uznanie, że w niniejszej sprawie doszło do spełnienia przesłanki formalnej poprzez nadanie kosztom produkcji programu "Inwazja" klauzuli tajemnica przedsiębiorstwa, zgodnie z wewnętrznym aktem prawnym spółki, nie powinno przesądzać jeszcze, że organ uprawniony był do odmowy udostępnienia informacji publicznej w oparciu o art. 5 ust. 2 u.d.i.p. Podkreślenia wymaga, że zasada jawności finansów publicznych traktowana jest jako podstawowa, niejako nadrzędna, w stosunku do bardziej szczegółowych reguł. Ponadto, nie jest możliwe do przyjęcia zapatrywanie, z którego wynika, że to wyłącznie wola przedsiębiorcy miałaby decydować o utajnieniu określonej informacji publicznej. Opowiedzenie się za takim stanowiskiem czyniłoby bowiem fikcyjnym konstytucyjnie chronione prawo obywatela do uzyskania informacji publicznej. Uznanie zatem, że wnioskowana informacja przedstawia dla spółki wartość gospodarczą nosi znamiona dowolności.