Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia praw do spadku z dnia 2020-07-06.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.204.2020
Data sprawy:
2020-07-06
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania cywilnego (ŻPC)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia praw do spadku.

Postanowieniem z dnia 17 maja 2019 roku Sąd Rejonowy stwierdził, że spadek po R.I.S., na podstawie ustawy nabyli ojciec T.S. oraz siostry M.A.R. oraz J.T.P. w udziałach po 1/3 każde z nich. Podkreślenia wymaga, że w dacie zainicjowania ww. postępowania w obrocie prawnym funkcjonowało już prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po R.I.S. wydane na wniosek T.S. przy udziale J.S. i M.R. Postanowienie to nie zostało zaskarżone i uprawomocniło się z dniem 11 lipca 2008 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował się wnieść skargę o wznowienie postępowania przeprowadzonego przez Sąd Rejonowy zakończonego prawomocnym postanowieniem z dnia 17 maja 2019 roku, ponieważ w jego ocenie współwystępowanie w obrocie dwóch prawomocnych postanowień stwierdzających nabycie spadku po tej samej osobie godzi nie tylko w wymiar sprawiedliwości, ale również prowadzi do naruszenia praw i wolności oraz zasad gwarantowanych w Konstytucji RP. Przede wszystkim Rzecznik dostrzega naruszenie konstytucyjnej zasady zaufania do państwa oraz bezpieczeństwa prawnego. Osoby pozostające w kręgu oddziaływania postanowienia spadkowego mają prawo oczekiwać, że w przypadku skierowania wniosku o ponowne rozpoznanie tej samej sprawy, sąd przy zachowaniu odpowiedniej czujności procesowej ustali fakt funkcjonowania w obrocie prawomocnego jej rozstrzygnięcia i wniosek odrzuci. Ponadto funkcjonowanie w obrocie dwóch prawomocnych postanowień spadkowych godzi w porządek publiczny i prawa osób trzecich.

 


Data odpowiedzi:
2021-01-22
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (postanowienie z 22 stycznia 2021 r., sygn. akt: I Ns 348/20).
Sąd Rejonowy postanowił wznowić postępowanie zakończone prawomocnym postanowieniem wydanym przez Sąd Rejonowy w Z. w dniu 17 maja 2019r., w zakresie objętym pkt 1. tego postanowienia, tj. w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po R. I. S., uchylić pkt 1. ww. postanowienia oraz odrzucić wniosek złożony dnia 6 września 2018 r. przez M. R. o stwierdzenie nabycia spadku po R. I. S.