Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia przepisu prawa karnego materialnego z dnia 2020-07-06.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.459.2020
Data sprawy:
2020-07-06
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia przepisu prawa karnego materialnego.

Sąd Rejonowy na podstawie art. 86 § 1 k.k., wyrokiem z dnia 12 czerwca 2019 r. połączył wcześniejsze wyroki skazanego w zakresie kar ograniczenia wolności w ten sposób, że wymierzył skazanemu karę łączną 2 lat i 2 miesięcy ograniczenia wolności, określając wymiar nieodpłatnej kontrolowanej pracy na rzecz społeczności lokalnej na 30 godzin miesięcznie. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich przedmiotowy wyrok został wydany z rażącym naruszeniem prawa materialnego, które miało istotny wpływ na jego treść, to jest art. 86 § 1 k.k., odnoszącym się do orzeczonego wymiaru kary łącznej ograniczenia wolności. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 86 § 1 k.k. z daty orzekania, sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności, karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Z treści wskazanego przepisu wynika zatem, że kara łączna ograniczenia wolności nie może przekroczyć granic ustanowionych ustawowo dla tego rodzaju kary, tj. 2 lat. Tym samym orzekając wobec skazanego karę łączną ograniczenia wolności w wymiarze 2 lat i 2 miesięcy, Sąd dopuścił się rażącego naruszenia wskazanego przepisu prawa materialnego, gdyż nie zastosował się do zawartego w jego treści ograniczenia co do wymiaru kary łącznej ograniczenia wolności i orzekł tę karę w rozmiarze wyższym niż określony w tym przepisie.

 


Data odpowiedzi:
2020-07-06
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 5 października 2020 r., sygn. akt II KK 206/20).
W ocenie Sądu Najwyższego w niniejszej sprawie doszło do naruszenia wskazanego w zarzucie kasacyjnym przepisu art. 86 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem (w brzmieniu obowiązującym w dniu wydania zaskarżonego wyroku) Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności. Z treści tego przepisu jasno zatem wynika, że niemożliwe jest wymierzenie łącznej kary ograniczenia wolności w wymiarze powyżej dwóch lat. W tej sytuacji w oczywisty sposób Sąd Rejonowy naruszył ten przepis, wymierzając skazanemu i karę łączną ograniczenia wolności w wymiarze 2 lat i 2 miesięcy.